Werken - 578643-2020

01/12/2020    S234

Polen-Dzierżoniów: Waterzuiveringswerkzaamheden

2020/S 234-578643

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 212-519852)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: REGON: 890611183
Postadres: ul. Kilińskiego 25a
Plaats: Dzierżoniów
NUTS-code: PL517 Wałbrzyski
Postcode: 58-200
Land: Polen
Contactpersoon: Aneta Nowak
E-mail: przetargi@wik.dzierzoniow.pl
Telefoon: +48 748322053
Fax: +48 748323705
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wik.dzierzoniow.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dzierżoniowie” przewidziana do dofinansowania w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II

Referentienummer: JRP/6/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232410 Waterzuiveringswerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w Dzierżoniowie:

— w ul. Armii Krajowej (pomiędzy ul. Kamienną a granicą zabudowy), wraz z przepompownią ścieków (jeżeli dotyczy),

— w ul. Wojciecha Kilara (na odcinku równoległym do torów kolejowych),

z włączeniem wybudowanych sieci do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Dzierżoniowa, oraz czynna pomoc w zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych/uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. Realizacja przedsięwzięcia powinna umożliwić grawitacyjne odprowadzanie ścieków z posesji zabudowanych oraz planowanych do zabudowy na ww. terenie, poprzez projektowany kanał do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Zamawiający dopuszcza zbiorczą przepompownię ścieków jedynie w przypadku, gdy nie jest możliwe grawitacyjne odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 212-519852

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej w Dzierżoniowie
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

W zakres zamówienia wchodzi, w szczególności:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej, obejmującej projekty budowlane (w tym także projekty techniczne) i projekty wykonawcze, we wszystkich wymaganych branżach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych, opracowanie pozostałej dokumentacji projektowej, uzyskanie technicznych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oraz pozwoleń niezbędnych do uruchomienia agregatów na przepompowniach ścieków (jeżeli dotyczy), przeprowadzenie badań i pomiarów, opracowanie instrukcji eksploatacji, instrukcji współpracy ruchowej, itp.;

2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej (z włączeniem do istniejącej sieci KS) o przewidywanej długości (sieci grawitacyjne i tłoczne – jeżeli dotyczy) ok. 1,0 km;

3) budowa sieciowych przepompowni ścieków (jeżeli dotyczy) wraz z urządzeniem do rozdrabniania ścieków;

4) rozruch przepompowni ścieków, szkolenia (jeżeli dotyczy);

5) przygotowanie kompletów dokumentów stanowiących załączniki do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub wniosku o udzielenia pozwolenia na użytkowanie do organów nadzoru budowlanego, w tym przede wszystkim:

a) oświadczenie kierownika budowy,

b) niezbędne protokoły badań i sprawdzeń (w tym badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności),

c) inwentaryzacja powykonawcza, wraz z informacją geodety dotyczącą zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu,

d) kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i uzupełnione opisem (wymagane w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę).

Te lezen:

W zakres zamówienia wchodzi, w szczególności:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej, obejmującej projekty budowlane (w tym także projekty techniczne) i projekty wykonawcze, we wszystkich wymaganych branżach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych, opracowanie pozostałej dokumentacji projektowej, uzyskanie technicznych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, przeprowadzenie badań i pomiarów, opracowanie instrukcji eksploatacji, itp.;

2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej (z włączeniem do istniejącej sieci KS) o przewidywanej długości (sieci grawitacyjne i tłoczne – jeżeli dotyczy) ok. 1,0 km;

3) budowa sieciowych przepompowni ścieków (jeżeli dotyczy) wraz z urządzeniem do rozdrabniania ścieków;

4) rozruch przepompowni ścieków, szkolenia (jeżeli dotyczy);

5) przygotowanie kompletów dokumentów stanowiących załączniki do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub wniosku o udzielenia pozwolenia na użytkowanie do organów nadzoru budowlanego, w tym przede wszystkim:

a) oświadczenie kierownika budowy;

b) niezbędne protokoły badań i sprawdzeń (w tym badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności);

c) inwentaryzacja powykonawcza, wraz z informacją geodety dotyczącą zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;

d) kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i uzupełnione opisem (wymagane w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę).

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 07/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 04/02/2021
Te lezen:
Datum: 11/02/2021
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 07/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: