Leveringen - 578652-2020

01/12/2020    S234

Slowakije-Bratislava: Passagierswagons voor spoorwegen

2020/S 234-578652

Periodieke indicatieve aankondiging – speciale sectoren

Deze aankondiging betreft enkel een periodieke indicatieve aankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nationaal identificatienummer: 35914939
Postadres: Rožňavská 1
Plaats: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 832 72
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Monika Martinková
E-mail: martinkova.monika@slovakrail.sk
Telefoon: +421 220295475
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.slovakrail.sk
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prenájom push pull súprav a dieselových jednotiek (prípravné trhové konzultácie)

Referentienummer: 68970-S6559/2020-SeOL
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34622200 Passagierswagons voor spoorwegen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ďalej aj Obstarávateľ) pripravuje verejné obstarávanie na prenájom na dobu desať rokov:

— 7 kusov poschodových push pull súprav v zložení riadiaci vozeň a 3 x vložený vozeň (ďalej len PP4) a 7 kusov rušňov (ďalej len HKV), ktoré Obstarávateľ plánuje nasadzovať do regionálnej dopravy. Kapacita súpravy PP4 má byť minimálne 440 miest na sedenie v 2. triede a minimálne 30 miest na sedenie v 1. triede. Obstarávateľ predpokladá aj s opciou 3 obdobných poschodových súprav rozšírených v zložení riadiaci vozeň a 4x vložený vozeň (ďalej len PP5) bez HKV, ktoré by boli v prevádzke s HKV r383 Obstarávateľa (Siemens Vectron MS) a

— 12 kusov dieselových jednotiek (ďalej len DMJ), ktoré budú taktiež nasadzované v regionálnej doprave. Minimálna kapacita DMJ je 140 miest na sedenie v 2. triede a minimálne 12 miest na sedenie v 1. triede.

Účelom prípravnej trhovej konzultácie (ďalej PTK) je informovanie trhu o opise predmetu zákazky a zistenie aktuálnej ponuky na trhu v oblasti prenájmu push pull súprav a DMJ s cieľom stanoviť v pripravovanom verejnom obstarávaní objektívne požiadavky na predmet zákazky tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania a zákona o verejnom obstarávaní.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34611000 Locomotieven
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
NUTS-code: SK023 Nitriansky kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bratislava, Nové Zámky

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ďalej aj Obstarávateľ) pripravuje verejné obstarávanie na prenájom na dobu desať rokov:

— 7 kusov poschodových push pull súprav v zložení riadiaci vozeň a 3 x vložený vozeň (ďalej len PP4) a 7 kusov rušňov (ďalej len HKV), ktoré Obstarávateľ plánuje nasadzovať do regionálnej dopravy. Kapacita súpravy PP4 má byť minimálne 440 miest na sedenie v 2. triede a minimálne 30 miest na sedenie v 1. triede. Obstarávateľ predpokladá aj s opciou 3 obdobných poschodových súprav rozšírených v zložení riadiaci vozeň a 4x vložený vozeň (ďalej len PP5) bez HKV, ktoré by boli v prevádzke s HKV r383 Obstarávateľa (Siemens Vectron MS) a

— 12 kusov dieselových jednotiek (ďalej len DMJ), ktoré budú taktiež nasadzované v regionálnej doprave. Minimálna kapacita DMJ je 140 miest na sedenie v 2. triede a minimálne 12 miest na sedenie v 1. triede.

Účelom prípravnej trhovej konzultácie (ďalej PTK) je informovanie trhu o opise predmetu zákazky a zistenie aktuálnej ponuky na trhu v oblasti prenájmu push pull súprav a DMJ s cieľom stanoviť v pripravovanom verejnom obstarávaní objektívne požiadavky na predmet zákazky tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania a zákona o verejnom obstarávaní.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Rozhodnutie zúčastniť sa na PTK je slobodné a vážne. Hospodársky subjekt si je vedomý zákonnej úpravy PTK a predložením návrhu v PTK s tým vyjadruje svoj súhlas.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/02/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Podrobné informácie a podklady k predkladaniu návrhov v PTK sú zverejnené v profile obstarávateľa na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429297.

2. Hospodárske subjekty predkladajú svoje návrhy v PTK do 16. decembra 2020 e-mailom na adresu martinkova.monika@slovakrail.sk alebo prostredníctvom informačného systému Úradu pre verejné obstarávanie IS EVO ver. 18.0 (ďalej len IS EVO).

3. Komunikácia a predkladanie návrhov v PTK sa uskutočňuje v písomnej forme prostredníctvom e-mailu martinkova.monika@slovakrail.sk alebo IS EVO v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

4. Obstarávateľ príjme primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany dôverných informácií, ak budú v rámci PTK hospodárskymi subjektami poskytnuté.

5. Termín uvedený v bode II.3) Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania nie je záväzný.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020