Leveringen - 578656-2020

01/12/2020    S234

Polen-Jastrzębie-Zdrój: Delen van lopende banden

2020/S 234-578656

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Postadres: ul. Towarowa 1
Plaats: Jastrzębie-Zdrój
NUTS-code: PL227 Rybnicki
Postcode: 44-330
Land: Polen
Contactpersoon: Monika Dźwigoł
E-mail: mat.publiczne@zwp.jsw.pl
Telefoon: +48 327564055
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.jsw.pl
Adres van het kopersprofiel: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://zakupy.jsw.pl/
I.6)Hoofdactiviteit
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy do kopalń JSW S.A krążników gładkich wzmocnionych do przenośników taśmowych o szerokości taśmy B-1200 i B-1400 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Referentienummer: 21/PM/21
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42419800 Delen van lopende banden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawy do kopalń JSW S.A krążników gładkich wzmocnionych do przenośników taśmowych o szerokości taśmy B-1200 i B-1400 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa krążników gładkich wzmocnionych do przenośników o szerokości taśmy B-1200 i B-1400 (pakiet 4 pozycje) w łącznej ilości 73 515 szt.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42419800 Delen van lopende banden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227 Rybnicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Składy konsygnacyjne przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa krążników gładkich wzmocnionych do przenośników o szerokości taśmy B-1200 i B-1400 (pakiet 4 pozycje) w łącznej ilości 73 515 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa krążników gładkich wzmocnionych z piastą 4 mm do przenośników o szerokości taśmy B-1200 i B-1400 (pakiet 4 pozycje) w łącznej ilości 33 338 szt.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42419800 Delen van lopende banden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227 Rybnicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Składy konsygnacyjne przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa krążników gładkich wzmocnionych z piastą 4 mm do przenośników o szerokości taśmy B-1200 i B-1400 (pakiet 4 pozycje) w łącznej ilości 33 338 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej potwierdzać będzie posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości co najmniej:

— zadanie 1 – 300 000,00 PLN,

— zadanie 2 – 200 000,00 PLN,

nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej potwierdzać będzie wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw krążników do przenośników taśmowych lub części zamiennych do przenośników taśmowych o wartości co najmniej:

— zadanie 1 – 1 800 000,00 PLN netto,

— zadanie 2 – 1 300 000,00 PLN netto.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej.

2. Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlega wykonawca, który spełnia przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, za wyjątkiem wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp (art. 133 ust. 4 Pzp), jeżeli nie upłynęły terminy określone w art. 24 ust. 7 Pzp.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

1. Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 45 Pzp w wysokości:

— zadanie 1 – 50 000,00 PLN,

— zadanie 2 – 40 0000,00 PLN.

2. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę obejmującą więcej niż jedną część zamówienia (zadania), wysokość wadium stanowi sumę wadiów wymaganych dla części zamówienia, w których składa on ofertę.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Zapłata ceny nastąpi w terminie do 90 dni od przedstawienia zamawiającemu faktury VAT, chyba że wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu faktury VAT.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Dostawa i wydanie towaru nastąpi częściami w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi jednoetapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie całkowita cena netto za pakiet (waga – 100 %, maksymalna ilość punktów – 100 pkt). Szczegółowe informacje zawarte zostały w SIWZ.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 163-397158
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 08:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 11/02/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Szczegóły dotyczące otwarcia ofert zostały zawarte w SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020