Leveringen - 578663-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Târgu Jiu: Rubber transportbanden

2020/S 234-578663

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
Nationaal identificatienummer: RO30267310
Postadres: Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, județ Gorj
Plaats: Târgu Jiu
NUTS-code: RO412 Gorj
Postcode: 210227
Land: Roemenië
Contactpersoon: Janina Lupulescu
E-mail: daniel.burlan@ceoltenia.ro
Telefoon: +40 372819799
Fax: +40 253223248
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ceoltenia.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100108360
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Covor de cauciuc pentru benzi transportoare – acord-cadru

Referentienummer: 30267310-2020-93.1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34312600 Rubber transportbanden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Covor de cauciuc pentru benzi transportoare conform caietului de sarcini nr. 29/31.1.2020.

— Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa cu 13 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

— Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 10 644 854.24 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Covor cauciuc cu insertie textila

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34312600 Rubber transportbanden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul SE Rovinari - strada Energeticianului, nr. 25, Rovinari, judetul Gorj

Depozitul SE Turceni - strada Uzinei, nr. 1, Turceni, judetul Gorj

Depozitul SE Isalnita - strada Mihai Viteazu, nr. 101, Isalnita, judetul Dolj

Depozitul SE Craiova II - Strada Bariera Valcii, nr. 195, Craiova, judetul Dolj

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Covor cauciuc cu insertie textila conform cerintelor caietului de sarcini nr.29/31.01.2020

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 115 254.24 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Covor de cauciuc cu corzi de otel

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34312600 Rubber transportbanden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul SE Rovinari - strada Energeticianului, nr. 25, Rovinari, jud. Gorj

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Covor de cauciuc cu corzi de otel conform cerintelor caietului de sarcini nr.29/31.01.2020

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 529 600.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73, 177, 178, 180 din Legea nr.99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Odata cu documentul DUAE, ofertantul va incarca in SICAP si declaratie privind neincadrarea pe art. 73 din Legea nr.99/2016.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

4.• alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele care detin functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:

— Burlan Daniel - Presedinte al Directoratului

— Diaconu-Pințea Lăcrămioara - Membru al Directoratului

— Balasoiu Constantin – Membru al Directoratului

— Popescu Grigore Iustin - Membru al Directoratului

— Popescu Adriana Luminita - Director Directie Financiar Contabilitate

— Stanculescu Catalin Liviu - Director Directie Energie

— Dragomirescu Emanoil - Director Comercial

— Petroniu Ion - Director Adjunct Investitii

— Dadalau Grigorie - Director Adjunct Comercial

— Măceșanu Cristina Maria - Coordonator Directia Legislatie si Guvernanta Corporativa

— Lazar Andrei Mihaela – Sef Serviciu Disciplina Contractuala

— Tita Ion - Sef Serviciu Achizitii Produse si Echipamente Tehnice pt. Activitatea Energetica

Nota: 1. Pentru persoanele straine devin aplicabile prevederile art. 181 din Legea nr. 99/2016.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani raportati la data limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, din care sa rezulte ca au furnizat produse similare.

Loturile: 1,2 Masuri de management al mediului Autorizatie de mediu, solicitata in temeiul art. 12 din OG 195/2005 privind protectia mediului emisa in conformitate cu prevederile art (3) din Ordinul 1798/2007 pentru activitatile care se desfasoara pe amplasamentul unei societati, conform certificatului constatator, in cazul de fata pentru "fabricarea altor produse din cauciuc", cod CAEN rev. 1: 2513, precum si pentru "colectarea deseurilor nepericuloase", cod CAEN rev.1: 9002.

Eventuele minimumeisen:

Entitatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: - documente prin care se confirma furnizari de produse similare, respectiv contracte/ documente constatatoare/ procese verbale emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar public sau privat, care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale

Se va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza să fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante ofertantilor clasatipe primele trei locuri in clasamentul intermediar.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Garantia de participare este de: lotul 1 = 2.100,00 RON si lotul 2 = 17.300.00 RON cu valabilitate minim 120 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor.

Forma de constituire a garantiei de participare: garantia de participare va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 42 din H.G. nr. 394/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit din Roamnia sau din alt stat sau de o societate de asigurari. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei in contul RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank Tg-Jiu.

Dovada constituirii garantiei trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor.

Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a constituirii garantiei de participare, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentulu de garantare declarand ca va plati din garantia de participare sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în Euro (sau alta valuta) se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare pe SICAP, însotita de traducerea autorizata în limba româna.

Pentru contractele subsecvente - garantia de buna executie este 10 % din pretul contractului subsecvent fara TVA.

Modul de constituire a GBE este conform art. ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/01/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 18/05/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/01/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

a) Potrivit prevederilor art.202 din Legea 99/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminara. DUAE se completeaza in SICAP.

b) Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

c) Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, entitatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SICAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (noi Formulare de oferta).

d) Înainte de atribuirea acordului cadru, entitatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 3 pozitii in clasament dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator. În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente

Emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.

e) Contractele subsecvente, vor fi atribuite „cu reluarea competitiei” la sediul achizitorului si se va face prin transmiterea de catre entitatea contractanta a unei adrese (invitatii de participare) prin care consulta operatorii economici semnatari ai acordului-cadru asupra posibilitatii livrarii produsului ce face obiectul contractului subsecvent. Reofertarea se va face conform art. 3.3. din acordul cadru. Reofertarea se va face în scris, în plic închis. Continutul noilor propuneri financiare ramâne confidential pâna când termenul limita stipulat pentru deschidere, a expirat. În solicitare se va indica locatia, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare de reofertare precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare de reofertare. Rezultatul reofertarii va fi comunicat tuturor participantilor la procedura. Contractul subsecvent se va incheia cu operatorul economic care a oferit pretul cel mai scazut/total oferta in faza de reofertare. Pretul produsului ofertat poate fi modificat numai in sensul imbunatatirii acestuia (se intelege prin imbunatatire diminuarea pretului), fara a fi afectate elementele/conditiile stabilite ca fiind neschimbabile.În cazul în care, în urma reofertarii, entitatea contractanta nu obtine îmbunatatiri ale elementului care face obiectul reluarii competitiei, respectiv a “pretului unitar” din acordul cadru, aceasta are obligatia dea atribui contractul subsecvent ofertantului clasat pe primul loc în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru, prin luarea în considerare a elementului “pretul unitar” prevazut în oferta initiala a acestuia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform Legii 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Direcția legislație și guvernanță corporatistă – Serviciul disciplină contractuală
Postadres: Bulevardul Republicii nr. 22, parter
Plaats: Târgu Jiu
Postcode: 210140
Land: Roemenië
E-mail: mihaela.lazar@ceoltenia.ro
Telefoon: +40 372819794
Internetadres: http://www.ceoltenia.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020