Leveringen - 578685-2020

01/12/2020    S234

Italië-Rome: Spoorweguitrusting

2020/S 234-578685

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rete ferroviaria italiana SpA — Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato italiane SpA a norma dell’art. 2497 sexies Codice civile e del D.Lgs. n. 112/2015. Direzione Acquisti — Sede di Roma
Postadres: via dello Scalo Prenestino 25
Plaats: Roma
NUTS-code: IT ITALIA
Postcode: 00159
Land: Italië
Contactpersoon: responsabile del procedimento Sammartino Alessio
E-mail: c.barile@rfi.it
Telefoon: +39 0647308868
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.gare.rfi.it
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura di «contrappesi in ghisa per te» — lotto n. 1 — CIG: 781460500E

Referentienummer: DAC.0029.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34940000 Spoorweguitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fonitura di «contrappesi in ghisa per te» — lotto n. 1 — CIG: 781460500E.

Importo dell’appalto: 1 512 102,60 EUR, al netto IVA — importo massimo contrattuale (24 mesi) coincidente con l’importo posto a base di gara 1 008 068,40 EUR, al netto IVA.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 008 068.40 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITZ EXTRA-REGIO NUTS 1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ambito nazionale

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di contrappesi in ghisa per te — lotto n. 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

È prevista opzione di estensione contrattuale di 12 mesi (rif.: artt. 6, 7 bis e 20 bis schema di contratto).

È inoltre prevista l’opzione di proroga di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lsg. n. 50/2016 s.m. (cfr. artt. 7 bis, comma 2 e 25 dello schema di contratto).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 058-135073
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging
De aanbestedende instantie zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12813
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fornitura di «contrappesi in ghisa per te» — CIG: 781460500E

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Montini SpA
Plaats: Roncadelle (BS)
NUTS-code: ITC47 Brescia
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 008 068.40 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 008 068.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Postadres: via Flaminia 189
Plaats: Roma
Postcode: 00196
Land: Italië
Telefoon: +39 06328721
Fax: +39 0632872315
Internetadres: https://www.giustizia-amministrativa.it
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020