Leveringen - 578696-2020

01/12/2020    S234

Ierland-Dublin: Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit

2020/S 234-578696

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ESB Networks
Postadres: Finglas, St Margarets Road
Plaats: Dublin 11
NUTS-code: IE IRELAND
Land: Ierland
Contactpersoon: Mark Cleary
E-mail: mark.cleary@esb.ie
Telefoon: +353 18582040
Fax: +353 18582039
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.esbnetworks.ie/
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

D20/CON/088 — Tension, Notch and Compression Connectors for OHL

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31200000 Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Tension, Notch and compression connectors for OHL.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31200000 Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE IRELAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

National framework.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Least cost technically acceptable.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 056-130387
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: D20/CON/088
Benaming:

Tension, Notch and Compression Connectors for OHL

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pfisterer Ltd
Postadres: 43 Foxlodge Woods Road
Plaats: Ratoath, Co. Meath
NUTS-code: IE IRELAND
Land: Ierland
E-mail: michael.wyer@pfisterer.com
Telefoon: +44 01476568631
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cembre Ltd
Postadres: Dunton Park Kingsbury Road, Sutton Coldfield
Plaats: Curdworth
NUTS-code: UKG3 West Midlands
Postcode: B76 9EB
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: steve.laraway@cembre.co.uk
Telefoon: +44 1675470440
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The High Court (only after review with ESB Networks)
Plaats: Chief Registrar, Four Courts, Inns Quay
Postcode: Dublin 7
Land: Ierland
Telefoon: +353 18886000
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020