Leveringen - 578704-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Craiova: Aardschakelaar

2020/S 234-578704

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Distribuție Energie Oltenia S.A.
Nationaal identificatienummer: 14491102
Postadres: Calea Severinului nr. 97 parter, et. 2, 3, 4
Plaats: Craiova
NUTS-code: RO411 Dolj
Postcode: 200769
Land: Roemenië
Contactpersoon: Melinda Udrea
E-mail: viorel.catana@cez.ro
Telefoon: +40 372523363
Fax: +40 372523810
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.distributieoltenia.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Prize de pământ”

Referentienummer: 14491102_2019_25
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31214120 Aardschakelaar
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectul acordului-cadru este achizitia de „Prize de pământ”.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 236 000.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO411 Dolj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Craiova, jud. Dolj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Se vor achizitiona „Prize de pământ”.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Punctajul maxim este obtinut de ofertantul care prezinta durata de garantie cea mai mare. Ofertantul care prezinta o durata de garantie mai mare decat garantia maxima specificata la pct. 7.2 din caietul de sarcini, va obtine tot 30 de puncte. Ofertantii care prezinta o durata de garantie mai mica decat durata de garantie cea mai mare ofertata vor obtine un punctaj calculat conform formulei: Pdurata garantie ofertant j = (termen ofertat j/termenul ofertat cel mai mare) x 30 puncte j = 1 [...] n, unde n = nr. de oferte. Termenul este exprimat in luni. Durata de garantie maxima a produselor ofertate si durata de garantie minima a produselor ofertate este prezentata la pct. 7.2 – „Punctajul tehnic”, in caietul de sarcini. / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 048-111275
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 15669
Benaming:

Contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Unimec
Nationaal identificatienummer: RO 4762344
Postadres: Str. Dimitrie Filipescu nr. 3
Plaats: Buzău
NUTS-code: RO222 Buzău
Postcode: 120224
Land: Roemenië
E-mail: claudiu.vasile@unimec.ro
Telefoon: +40 238724188
Fax: +40 238726937
Internetadres: www.unimec.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 618 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 618 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 14539
Benaming:

Prize de Pamant

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Unimec
Nationaal identificatienummer: RO 4762344
Postadres: Str. Dimitrie Filipescu nr. 3
Plaats: Buzău
NUTS-code: RO222 Buzău
Postcode: 120224
Land: Roemenië
E-mail: claudiu.vasile@unimec.ro
Telefoon: +40 238724188
Fax: +40 238726937
Internetadres: www.unimec.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 499 300.00 RON
Laagste offerte: 2 441 000.00 RON / Hoogste offerte: 2 441 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 596
Benaming:

Prize de Pamant

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Unimec
Nationaal identificatienummer: RO 4762344
Postadres: Str. Dimitrie Filipescu nr. 3
Plaats: Buzău
NUTS-code: RO222 Buzău
Postcode: 120224
Land: Roemenië
E-mail: claudiu.vasile@unimec.ro
Telefoon: +40 238724188
Fax: +40 238726937
Internetadres: www.unimec.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 618 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 618 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020