Leveringen - 578708-2020

01/12/2020    S234

Ierland-Dublin: Delen van bielzen

2020/S 234-578708

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Irish Rail
Nationaal identificatienummer: Irish Rail
Postadres: Procurement, Engineering and New Works Building, Inchicore
Plaats: Dublin 8
NUTS-code: IE IRELAND
Postcode: D08 K6Y3
Land: Ierland
Contactpersoon: Martin Egan
E-mail: martin.egan@irishrail.ie
Telefoon: +353 17031761
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.irishrail.ie
Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/433
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply and Delivery of Hexagonal Slit Nuts

Referentienummer: 7414
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34947200 Delen van bielzen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

This is a call to competition by IE for the supply and delivery of Hexagonal Slit Nuts to its sleeper factory in Portlaoise.

Iarnród Éireann proposes to pre-qualify a number of suitably qualified candidates to participate in the tender process for the supply of Hexagonal Slit Nuts — manufactured from cold drawn steel ((Material DIN 1651-1970, 9S Mn28k) — for use in post-tensioned railway sleepers. It is proposed to award a 1-year fixed price contract with the option to extend annually up to a maximum of 3 years.

A pre-qualification questionnaire (PQQ) is available for download and must be fully completed and returned as directed.

A required information checklist is also available for download which advises what information must be returned along with the actual completed PQQ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34946100 Bouwmateriaal voor aanleg van spoorlijn
34946120 Spoorwegmaterialen
34947000 Bielzen en delen van bielzen
44531600 Moeren
44532200 Sluitringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE IRELAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Portlaoise.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This is a call to competition by IE for the supply and delivery of Hexagonal Slit Nuts to its sleeper factory in Portlaoise.

Iarnród Éireann proposes to pre-qualify a number of suitably qualified candidates to participate in the tender process for the supply of Hexagonal Slit Nuts — manufactured from cold drawn steel ((Material DIN 1651-1970, 9S Mn28k) — for use in post-tensioned railway sleepers. It is proposed to award a 1-year fixed price contract with the option to extend annually up to a maximum of 3 years.

A pre-qualification questionnaire (PQQ) is available for download and must be fully completed and returned as directed.

A required information checklist is also available for download which advises what information must be returned along with the actual completed PQQ.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1-year fixed price contract with the option available to extend annually for up to an additional 2 years.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

May be required for projects financed by EU funds — it is not possible at this stage to identify these projects.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 233-572628
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Supply and Delivery of Hexagonal Slit Nuts

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: P-Tec International GmbH
Nationaal identificatienummer: HRB 144080
Postadres: Bürgermeister-Finsterwalder-Ring 25
Plaats: Wolfratshausen
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 82515
Land: Duitsland
Internetadres: https://www.p-tec.org
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Central Office of the High Court
Postadres: Four Courts
Plaats: Dublin 7
Postcode: D07 N972
Land: Ierland
E-mail: HighCourtCentralOffice@courts.ie
Telefoon: +353 18886511
Fax: +353 18886125
Internetadres: http://www.courts.ie
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Central Office of the High Court
Postadres: Four Courts
Plaats: Dublin 7
Postcode: D07 N972
Land: Ierland
E-mail: HighCourtCentralOffice@courts.ie
Telefoon: +353 18886511
Fax: +353 18886125
Internetadres: http://www.courts.ie
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020