Leveringen - 578709-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Madrid: Gasolie

2020/S 234-578709

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S. A.
Nationaal identificatienummer: A28046316
Postadres: C/ Cerro de la Plata, 4
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 28007
Land: Spanje
Contactpersoon: Secretaría General — Área de Contratación
E-mail: contratacion@emtmadrid.es
Telefoon: +34 912093839
Fax: +34 912093825
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.emtmadrid.es
Adres van het kopersprofiel: www.emtmadrid.es
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de combustibles: a) gasóleo A; b) biodiésel puro; c) cualquier mezcla de gasóleo A con biodiésel puro; d) gasóleo C

Referentienummer: 2020-09/001/2-R/SC-19/11/2020 (59)-GRUPOS ELECTROGENOS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134000 Gasolie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro gasóleo A — 2020-09/001/2-R/SC-19/11/2020-Grupos electrógenos.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro gasóleo A — 2020-09/001/2-R/SC-19/11/2020-Grupos electrógenos.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 206-503239
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 59
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

El procedimiento se ha declarado desierto. No se ha presentado ninguna empresa clasificada. Las empresas han informado de que no disponen de los medios necesarios o bien porque lo mínimo para ofertar son 1 000 litros.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Postadres: Plaza Chamberí, 8, 5.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28010
Land: Spanje
E-mail: tribunal.contratacion@madrid.org
Telefoon: +34 917206346/45
Internetadres: www.madrid.org
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S. A. — Secretaría General — Área de Contratación
Postadres: C/ Cerro de la Plata, 4, 4.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28007
Land: Spanje
E-mail: contratacion@emtmadrid.es
Telefoon: +34 912093839
Internetadres: www.emtmadrid.es
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020