Leveringen - 578713-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Brașov: Stortklaar beton

2020/S 234-578713

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
Nationaal identificatienummer: RO14493260
Postadres: Str. Pictor Ştefan Luchian nr. 25
Plaats: Brașov
NUTS-code: RO122 Braşov
Postcode: 500193
Land: Roemenië
Contactpersoon: Petru Nastasa
E-mail: cornel.munteanu@distributie-energie.ro
Telefoon: +40 268305308
Fax: +40 268305004
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sdeets.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beton gata de turnare: lot 1 – Brașov; lot 2 – Mureș; lot 3 – Harghita; lot 4 – Covasna

Referentienummer: RO14493260/2020/cap.B2 poz.68-SDEE TR.SUD
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44114100 Stortklaar beton
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 3 802.50 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4 Covasna

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44114100 Stortklaar beton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2 Mureș

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44114100 Stortklaar beton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 Brașov

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44114100 Stortklaar beton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3 Harghita

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44114100 Stortklaar beton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 077-182889

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C - 22354/P/7000
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2 Mureș

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Devel Power
Nationaal identificatienummer: 41853790
Postadres: Str. Ioan Colan nr. 70
Plaats: Brașov
NUTS-code: RO122 Braşov
Postcode: 500483
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta_turcea@yahoo.com
Telefoon: +40 754049529
Internetadres: www.develpower.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 141 150.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 365.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C-18306/P/7000/10.08.2020
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2 Mureș

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Devel Power
Nationaal identificatienummer: 41853790
Postadres: Str. Ioan Colan nr. 70
Plaats: Brașov
NUTS-code: RO122 Braşov
Postcode: 500483
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta_turcea@yahoo.com
Telefoon: +40 754049529
Internetadres: www.develpower.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 072 550.00 RON
Laagste offerte: 1 963 450.00 RON / Hoogste offerte: 1 963 450.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C-25024/P/7000
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2 Mureș

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Devel Power
Nationaal identificatienummer: 41853790
Postadres: Str. Ioan Colan nr. 70
Plaats: Brașov
NUTS-code: RO122 Braşov
Postcode: 500483
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta_turcea@yahoo.com
Telefoon: +40 754049529
Internetadres: www.develpower.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 800 950.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 437.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020