Leveringen - 578719-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Palma de Mallorca: Instapslurven en -trappen voor vliegtuigen

2020/S 234-578719

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AENA, S. M. E., S. A.
Nationaal identificatienummer: A86212420
Postadres: Aeropuerto de Palma de Mallorca, s/n, edificio AENA I
Plaats: Palma de Mallorca
NUTS-code: ES532 Mallorca
Postcode: 07611
Land: Spanje
Contactpersoon: Departamento Contratación, Pilar Carbonell
E-mail: pmi_contratacion@aena.es
Telefoon: +34 971787444
Fax: +34 971789042
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.aena-aeropuertos.es
I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro con instalación de ruedas y fuelles para pasarelas de embarque

Referentienummer: PMI 77/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34969000 Instapslurven en -trappen voor vliegtuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro con instalación de ruedas y fuelles para pasarelas de embarque en el Aeropuerto de Palma de Mallorca.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 297 092.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34969000 Instapslurven en -trappen voor vliegtuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES532 Mallorca
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro con instalación de ruedas y fuelles para pasarelas de embarque.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 169-410012
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Suministro con instalación de ruedas y fuelles para pasarelas de embarque

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CIMC-Tianda Airport SE, B. V.
Nationaal identificatienummer: W0030859C
Postadres: C/ Gutiérrez Herrero, 52
Plaats: Avilés
NUTS-code: ES120 Asturias
Postcode: 33402
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 297 092.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 297 092.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Plaats: Madrid
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020