Leveringen - 578723-2020

01/12/2020    S234

Tsjechië-Praag: Bovengrondse elektriciteitsleidingen

2020/S 234-578723

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Nationaal identificatienummer: 00005886
Postadres: Sokolovská 42/217
Plaats: Praha 9
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 190 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: JUDr. Csaba Csorba, senior advokát
E-mail: csaba.csorba@havelpartners.cz
Telefoon: +420 731539270
Fax: +420 255000110
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dpp.cz/
Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DNS - Dodávky trakčního materiálu včetně náhradních komponentů

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31321100 Bovengrondse elektriciteitsleidingen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému. Cílem zadavatele je disponovat okruhem dodavatelů, kteří budou schopni v reakci na jeho aktuální potřeby plnit předmět dílčích veřejných zakázek, a to v průběhu doby trvání DNS. Předmětem plnění je zajištění dodávek trakčního materiálů a náhradních komponentů pro potřeby zadavatele.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 42 000 000.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31682400 Elektrische uitrusting voor bovengrondse installatie
34944000 Wisselverwarmingssysteem
31216000 Overspanningsafleiders
31217000 Stootspanningsbegrenzers
31214300 Schakelinstallaties voor buiten
31200000 Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit
31682210 Instrumenten- en besturingsuitrusting
32573000 Communicatiecontrolesysteem
42967000 Besturingsunit
72222300 Diensten in verband met informatietechnologie
31210000 Elektrische apparatuur voor het schakelen of voor het beveiligen van stroomkringen
31214500 Elektrische schakelborden
31216100 Bliksembeveiligingsuitrusting
31321000 Elektrische leidingen
31321100 Bovengrondse elektriciteitsleidingen
44111511 Isolatoren voor elektriciteit
45221230 Schachten
31321100 Bovengrondse elektriciteitsleidingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Voornaamste plaats van uitvoering:

Místo plnění bude území hl m. Prahy, konkrétně Sklad K130, Sazečská 1, 108 00 Praha 10, resp. Sklad K150, U Vozovny 6, 108 00 Praha 10, bližší specifikace bude v dílčích výzvách - minitendrech.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému. Předmětem dílčích veřejných zakázek budou dodávky trakčního materiálů a náhradních komponentů pro potřeby zadavatele.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 162-394794
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Elektroline, a.s.
Nationaal identificatienummer: 45312338
Postadres: K Ládví 1805/20, Kobylisy
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 184 00
Land: Tsjechië
E-mail: info@elektroline.cz
Telefoon: +420 284021111
Internetadres: www.elektroline.cz
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 000 000.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 000 000.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zadavatel uvádí, že datum uvedené v bodu V.2.1) Datum uzavření smlouvy tohoto formuláře, tj. datum 20. 11. 2020 je pouhým technickým údajem zavedení DNS, jelikož smlouva se v případě DNS neuzavírá.

Zadavatel uvádí, že údaj uvedený u bodu V.2.7) Počet přidělených zakázek tohoto formuláře, tj. 1, je uveden pouze z technických důvodů, resp. omezení tohoto formuláře a nevyjadřuje počet přidělených zakázek, jelikož zadavatel oznamuje zavedený DNS.

K bodu II.1.7 a V.2.4 formuláře zadavatel uvádí, že doplnil předpokládanou hodnotu - ačkoli smluvní cena vyplyne až z minitendrů v DNS, formulář neumožňuje odeslání bez doplnění tohoto technického údaje.

Druhý dodavatel byl vyloučen pro nezaknihování akcií.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020