Diensten - 578745-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Boekarest: Vrachtbehandeling en opslag

2020/S 234-578745

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: E-Distribuție Muntenia S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 14507322
Postadres: Str. Mircea Vodă nr. 30
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 030667
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ana Paraschiv
E-mail: ioanacristina.marinescu@enel.com
Telefoon: +40 722100576
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.enel.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: E-Distribuție Banat S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 14490379
Postadres: Str. Pestalozzi nr. 3-5
Plaats: Timișoara
NUTS-code: RO ROMANIA
Postcode: 300115
Land: Roemenië
Contactpersoon: Beatrice Dascălu
E-mail: ioanacristina.marinescu@enel.com
Telefoon: +40 212065082
Fax: +40 372871911
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.enel.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: E-Distribuție Dobrogea S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 14500308
Postadres: Str. Nicolae Iorga nr. 89A
Plaats: Constanța
NUTS-code: RO ROMANIA
Postcode: 900587
Land: Roemenië
Contactpersoon: Biatrice Dascălu
E-mail: ioanacristina.marinescu@enel.com
Telefoon: +40 212065082
Fax: +40 372871911
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.enel.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100108278
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lot 1: Prestare a serviciilor integrate de logistică de tip 3PL pentru E-Distributie Muntenia si E-Distributie Dobrogea; lot 2: Prestare a serviciilor integrate de logistică de tip 3PL pentru E-Distribuție Banat

Referentienummer: 14507322/2020/14375/14376/14377EDM, B, D
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63100000 Vrachtbehandeling en opslag
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Activitatea de logistica a materialelor este deservita de o platforma consolidata ce va deservi: E-Distributie Muntenia, E-Distributie Dobrogea pe de o parte si o platforma consolidata ce va deservi E- Distributie Banat, pe de alta parte. Amplasarea acestor platforme va trebui să tina cont de timpii de livrare express, aspect necesar pentru asigurarea fluxului de operatiuni desfasurate de Grupul Enel in cadrul Sistemului Energetic National, iar alegerea locatiei este in sarcina ofertantului.

Activitatile principale ce vor fi desfasurate de operatorul logistic pentru fiecare lot: receptia si depozitarea materialelor; transport marfuri; transporturi agabaritice; curierat; receptie, identificare si distrugere contoare demontate; mutarea stocului din depozitul actual in cel al prestatorului desemnat castigator; activitati operative de raportare – conform detalierilor din caietul de sarcini cu anexele aferente etc.

Operatorii economici interesati pot solicita clarificari/informatii suplimentare, pana in a 20-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor [conf. prev. art. 172 alin. (2) si 173 alin. (1) din Legea 99/2016 actualizata].

Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit, conform art. 29 alin. (3) din HG 394/2016.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 63 838 850.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Ofertele se pot depune pentru un lot sau pentru ambele loturi.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOT 2: Prestare a serviciilor integrate de logistica de tip 3PL pentru E-Distributie Banat

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63100000 Vrachtbehandeling en opslag
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424 Timiş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform mentiunilor din caietul de sarcini

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Activitatea de logistica a materialelor aferente lot 2 este deservita de o platforma consolidata ce va deservi: E-Distributie Banat. Amplasarea acestei platforme va trebui tina cont de timpii de livrare express, aspect necesar pentru asigurarea fluxului de operatiuni

Desfasurate, iar alegerea locatiei este in sarcina ofertantului.

Activitatile principale ce vor fi desfasurate de operatorul logistic pentru fiecare lot: receptia si depozitarea materialelor; transport marfuri;

Transporturi agabaritice; curierat; receptie, identificare si distrugere contoare demontate; mutarea stocului din depozitul

Actual in cel al prestatorului desemnat castigator; activitati operative de raportare - conform volumelor mentionate in caietul de sarcini, atasat prezentei documentatii de atribuire.

Detalierea tuturor conditiilor se regaseste in documentele atasate la prezenta documentatia de atribuire.

Cantitatile estimate ale contractului sunt detaliate in Anexa 9 la Caietul de sarcini, atasat prezentei documentatii si in formularul F11- lot 2, centralizator financiar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta Tehnica / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 18 014 360.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Achizitia se desfasoara din FONDURI PROPRII ale E-DISTRIBUTIE BANAT, entitati contractante ce desfasoara activitate relevanta in domeniul energiei electrice, conform art.4, alin.1 lit.c) si art.6 alin.1 lit.a) din Legea 99/2016 (actualizata).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOT 1: Prestare a serviciilor integrate de logistica de tip 3PL pentru E-Distributie Muntenia si E-Distributie Dobrogea

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63100000 Vrachtbehandeling en opslag
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform mentiunilor din caietul de sarcini

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Activitatea de logistica a materialelor aferente lot 1 este deservita de o platforma consolidata ce va deservi: E-Distributie Muntenia si E-Distributie Dobrogea. Amplasarea acestei platforme va trebui tina cont de timpii de livrare express, aspect necesar pentru asigurarea fluxului de operatiuni

Desfasurate, iar alegerea locatiei este in sarcina ofertantului.

Activitatile principale ce vor fi desfasurate de operatorul logistic pentru fiecare lot: receptia si depozitarea materialelor; transport marfuri;

Transporturi agabaritice; curierat; receptie, identificare si distrugere contoare demontate; mutarea stocului din depozitul

Actual in cel al prestatorului desemnat castigator; activitati operative de raportare - conform volumelor mentionate in caietul de sarcini, atasat prezentei documentatii de atribuire.

Detalierea tuturor conditiilor se regaseste in documentele atasate la prezenta documentatia de atribuire.

Cantitatile estimate ale contractului sunt detaliate in Anexa 9 la Caietul de sarcini, atasat prezentei documentatii si in formularul F11- lot 1, centralizator financiar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta Tehnica / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 45 824 490.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Achizitia se desfasoara din FONDURI PROPRII ale E-DISTRIBUTIE MUNTENIA/DOBROGEA, entitati contractante ce desfasoara activitate relevanta in domeniul energiei electrice, conform art.4, alin.1 lit.c) si art.6 alin.1 lit.a) din Legea 99/2016 (actualizata).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

A. Ofertantii (inclusiv asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii declarati) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177,178,180 din Legea nr.99/2016, privind achizitiile sectoriale;

B: Ofertantii (inclusiv asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii declarati) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile potential generatoare de conflict de interese prevazute la art 73 din Legea 99/2016, privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor de mai sus: se va completa DUAE in mod obligatoriu de catre operatorii economici participanti la prezenta procedura de atribuire (ofertanti/asociati/ terti sustinatori/subcontractanti declarati – fiecare va completa in mod obligatoriu un DUAE separat), cu informatiile aferente situatiei lor.

DUAE se va transmite in format electronic pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului situat pe primul loc, ca urmare a rezultatului obținut în urma finalizării licitaţiei electronice (conform art 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art. 138 al 2 din HG394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016.)

Aceste documente justificative pot fi:

1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante (cu exceptiile prevazute de Legea 99/2016 actualizata), cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc), la momentul prezentarii acestora;

2.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din cerificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin. (2),art.180 alin.(2), art.184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

4. alte documente, dupa caz.

5. pentru punctul B, se va prezenta o declaratie pe propria raspundere, care va fi completata de ofertanti/asociati/ terti sustinatori/subcontractanti, fiecare conform situatiei aferente - model care poate fi utilizat, in sectiunea Documente, Formulare, formularul F7.

Persoanele juridice/fizice straine, care doresc sa participe la prezenta procedura, vor prezenta orice documente considerate edificatoare in tara in care acestea sunt rezidente, cum ar fi certificate constatatoare, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara în care acestea sunt rezidente, insotite de traducere autorizata in limba romana.

Documentele trebuie sa dovedeasca îndeplinirea cerintelor mentionate mai sus, la momentul prezentarii acestora.

Ca dovada preliminara pentru verificarea motivelor de excludere, se va completa DUAE, in mod obligatoriu, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, ofertanti/asociati/ terti sustinatori /subcontractanti, fiecare completand cate un DUAE separat, aferent situatiei lor, si se va prezenta Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese, prevăzute la art. 72 si art.73 din Legea nr. 99/2016, (Formular F7 -Sectiunea Formulare), care se va depune odata cu DUAE.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului situat pe primul loc, ca urmare a rezultatului obținut în urma finalizării licitaţiei electronice (conform art 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art. 138 al 2 din HG394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016.).

Dupa caz, se vor prezenta documente justificative prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Exceptie: Documente care se vor depune impreuna cu DUAE:

— daca este cazul, cele mentionate la Sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, a prezentului document.

Angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere, dupa caz.

— documentul mentionat la Sectiunea III.1.6.a). Garantie de participare la licitatie.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:

Director General - Gino Celentano;

Director Achizitii - Esther Cures Vazquez;

Manager Achizitii - Cristian Ljubomir Bogdan.

Operatorii economici ce transmit oferta la prezenta procedura (inclusiv asociati, terti sustinatori si subcontractanti declarati – la nivelul situatiei lor) trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii lor, precum si faptul ca au capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:

Ca dovada preliminara pentru verificarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, Operatorii Economici participanti la procedura de atribuire, respectiv ofertanti (inclusiv asociati, terti sustinatori si subcontractanti declarati– la nivelul situatiei lor), vor completa DUAE.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului situat pe primul loc, ca urmare a rezultatului obținut în urma finalizării licitaţiei electronice, (conform art 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art. 138 al 2 din HG394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016.).

Documentul justificativ este certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau, pentru persoane juridice straine, documentul echivalent emis in tara de rezidenta prin care se dovedeste forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica.

Informatiile cuprinse in certificatul constatator sau in documentul echivalent trebuie sa fie reale / actuale la data prezentarii acestuia.

Din certificatul constatator sau documentul echivalent, trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului Operator economic.

Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 2 Specificati cifra de afaceri medie anuala Pentru LOT 2: Ofertantii vor prezenta media cifrei de afaceri globale (anuale) pe ultimii 3 ani (respectiv 2017, 2018, 2019 - perioada raportata la data depunerii ofertelor), care trebuie sa fie de minim 13.510.770,00 RON.

Loturile: 1 Specificati cifra de afaceri medie anuala Pentru LOT 1: Ofertantii vor prezenta media cifrei de afaceri globale (anuale) pe ultimii 3 ani (respectiv 2017, 2018, 2019 - perioada raportata la data depunerii ofertelor), care trebuie sa fie de minim 34.368.367 RON.

Eventuele minimumeisen:

Dovada preliminara: Completare DUAE cu informatiile aferente. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului situat pe primul loc, ca urmare a rezultatului obținut în urma finalizării licitaţiei electronice, (conform art 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art. 138 al 2 din HG394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016.). In conformitate cu Art.190 din Legea nr 99/2016 actualizata, privind achizitiile sectoriale, se solicita documente de confirmare privind situatia economica financiara, lasandu-se la latitudinea operatorului economic alegerea documentelor care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare anterior mentionate. Entitatea contractanta nu limiteaza documentul ce va fi prezentat în vederea îndeplinirii nivelului aferent cifrei de afaceri la situații financiare anuale, existând posibilitatea alegerii prezentării de documente cum ar fi: declaratii sau extrase bancare corespunzatoare, situatii financiare sau extrase din situatii financiare inregistrate la organele competente, rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau bilanturi/ balanțe de verificare asumate de operatorul economic (în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu), etc. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. Pentru calculul echivalentei se va lua in calcul cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru Euro cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte este: 2017 - 1 euro = 4,5681, 2018 - 1 euro = 4,6535 RON, 2019 - 1 euro = 4,7452 lei

Dovada preliminara: Completare DUAE cu informatiile aferente. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului situat pe primul loc, ca urmare a rezultatului obținut în urma finalizării licitaţiei electronice, (conform art 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art. 138 al 2 din HG394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016.). In conformitate cu Art.190 din Legea nr 99/2016 actualizata, privind achizitiile sectoriale, se solicita documente de confirmare privind situatia economica financiara, lasandu-se la latitudinea operatorului economic alegerea documentelor care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare anterior mentionate. Entitatea contractanta nu limiteaza documentul ce va fi prezentat în vederea îndeplinirii nivelului aferent cifrei de afaceri la situații financiare anuale, existând posibilitatea alegerii prezentării de documente cum ar fi: declaratii sau extrase bancare corespunzatoare, situatii financiare sau extrase din situatii financiare inregistrate la organele competente, rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau bilanturi/ balanțe de verificare asumate de operatorul economic (în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu), etc. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. Pentru calculul echivalentei se va lua in calcul cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru Euro cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte este: 2017 - 1 euro = 4,5681, 2018 - 1 euro = 4,6535 RON, 2019 - 1 euro = 4,7452 lei

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantii vor prezenta o listă din care sa rezulte ca au prestat în ultimii 3 ani servicii similare de logistica (receptia si depozitarea, manipularea materialelor/echipamentelor, la exterior/interior, transportul materialelor de la platforma logistica la punctele de livrare si alte transporturi cu respectarea termenelor de livrare mentionate in documentatia de atribuire etc.), in valoare cumulata de minim 22.912.245,00 RON fara TVA.

Loturile: 1 Proportia de subcontractare Se vor prezenta informatii privind SUBCONTRACTANTII (daca este cazul). Conform art. 68/Legea nr.99/2016 se va preciza partea/ partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau a solicitarii de participare.

Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantii vor prezenta o listă din care sa rezulte: ca au prestat în ultimii 3 ani servicii similare de logistica (receptia si depozitarea, manipularea materialelor/echipamentelor, la exterior/interior, transportul materialelor de la platforma logistica la punctele de livrare si alte transporturi cu respectarea termenelor de livrare mentionate in documentatia de atribuire etc.), in valoare cumulata de minim 9.007.180,00 RON fara TVA

Loturile: 2 Proportia de subcontractare Se vor prezenta informatii privind SUBCONTRACTANTII (daca este cazul). Conform art. 68/Legea nr.99/2016 se va preciza partea/ partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau a solicitarii de participare.

Eventuele minimumeisen:

Dovada preliminara: Completare DUAE cu informatiile aferente. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului situat pe primul loc, ca urmare a rezultatului obținut în urma finalizării licitaţiei electronice, (conform art. 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art.138 alin.2 din HG 394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016). Listele cu servicii similare efectuate in cel mult ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt entitati contractante sau client privati, prin care sa se dovedeasca experienta similara. Solicitam completarea acestor informatii in cadrul DUAE. Se lasa la latitudinea operatorului economic alegerea documentelor care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii experientei similare mai sus mentionate conf. art.190 Legea 99/2016, dar ca exemplu, serviciile prestate se pot confirma prin prezentarea: extraselor din contracte, recomandari, proceselor verbale de receptie, a documentelor constatatoare sau oricaror altor documente edificatoare, pentru cele mai importante dintre servicii, emise sau contrasemnate de catre o Autoritate/Entitate Contractanta sau client beneficiar. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a tuturor documentelor prezentate. Pentru calculul echivalentei se va lua in calcul cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru Euro cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte este: 2017 - 1 euro = 4,5681, 2018 - 1 euro = 4,6535 RON, 2019 - 1 euro = 4,7452 lei

Dovada preliminara: Completare DUAE cu informatiile aferente si acord subcontractare (Formular F8). La data depunerii ofertei, ofertantul va prezenta DUAE, completand sectiunile relevante astfel incat sa reiasa informatiile cu privire la subcontractant/i şi va avea anexat acordul de subcontractare (conform model Formular F8, din sectiunea Documente, Formulare). In cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi se bazează ofertantul, subcontractantii respectivi trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând si informaţiile referitoare la demonstrarea neîncadrarii în niciuna dintre situaţiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180, a îndeplinirii criteriilor privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de entitatea contractantă si dacă este cazul, a îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie stabilite de entitatea contractantă în conformitate cu prevederile Legii 99/2016, actualizata. Subcontractantul va prezenta pentru sustinerea celor declarate in DUAE, declaratie de neincadrare in situatiile prevazute in cadrul art.73 Legea nr. 99/2016; în situatiile prevazute la art.177 alin.1 si 2 din Legea nr. 99/2016; art.178 din Legea nr. 99/2016 si informatii aferente art.180/Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale. Va prezenta deasemena si informatii aferente, conform art.188 alin (2) lit.a si art.192 lit a si b din Legea 99/2016, actualizata. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului situat pe primul loc, ca urmare a rezultatului obținut în urma finalizării licitaţiei electronice, (conform art. 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art.138 alin.2 din HG 394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016). În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE prezentat va conţine numai informaţiile referitoare la demonstrarea neîncadrarii în niciuna dintre situaţiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180.

Dovada preliminara: Completare DUAE cu informatiile aferente. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului situat pe primul loc, ca urmare a rezultatului obținut în urma finalizării licitaţiei electronice, (conform art. 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art.138 alin.2 din HG 394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016). Listele cu servicii similare efectuate in cel mult ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt entitati contractante sau client privati, prin care sa se dovedeasca experienta similara. Solicitam completarea acestor informatii in cadrul DUAE. Se lasa la latitudinea operatorului economic alegerea documentelor care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii experientei similare mai sus mentionate conf. art.190 Legea 99/2016, dar ca exemplu, serviciile prestate se pot confirma prin prezentarea: extraselor din contracte, recomandari, proceselor verbale de receptie, a documentelor constatatoare sau oricaror altor documente edificatoare, pentru cele mai importante dintre servicii, emise sau contrasemnate de catre o Autoritate/Entitate Contractanta sau client beneficiar. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a tuturor documentelor prezentate. Pentru calculul echivalentei se va lua in calcul cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru Euro cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte este: 2017 - 1 euro = 4,5681, 2018 - 1 euro = 4,6535 RON, 2019 - 1 euro = 4,7452 lei

Dovada preliminara: Completare DUAE cu informatiile aferente si acord subcontractare (Formular F8). La data depunerii ofertei, ofertantul va prezenta DUAE, completand sectiunile relevante astfel incat sa reiasa informatiile cu privire la subcontractant/i şi va avea anexat acordul de subcontractare (conform model Formular F8, din sectiunea Documente, Formulare). In cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi se bazează ofertantul, subcontractantii respectivi trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând si informaţiile referitoare la demonstrarea neîncadrarii în niciuna dintre situaţiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180, a îndeplinirii criteriilor privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de entitatea contractantă si dacă este cazul, a îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie stabilite de entitatea contractantă în conformitate cu prevederile Legii 99/2016, actualizata. Subcontractantul va prezenta pentru sustinerea celor declarate in DUAE, declaratie de neincadrare in situatiile prevazute in cadrul art.73 Legea nr. 99/2016; în situatiile prevazute la art.177 alin.1 si 2 din Legea nr. 99/2016; art.178 din Legea nr. 99/2016 si informatii aferente art.180/Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale. Va prezenta deasemena si informatii aferente, conform art.188 alin (2) lit.a si art.192 lit a si b din Legea 99/2016, actualizata. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante (conform art. 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art.138 alin.2 din HG 394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016). În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE prezentat va conţine numai informaţiile referitoare la demonstrarea neîncadrarii în niciuna dintre situaţiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Asociatul va prezenta declaratie de neincadrare in cadrul art.,73 Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; în situatiile prevazute la art.177 alin.1 si 2 din Legea nr. 99/2016, privind achizitiile sectoriale; art.178 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si informatii aferente art.180/Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale. Asociatul va prezenta informatii aferente, conform art.188 alin (2) lit.a si art.192 lit a si b din Legea 99/2016, privind achizitiile sectoriale. La data depunerii ofertelor, în cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta câte un DUAE, în care va include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate economică și financiară, completând secțiunile aferente situației acestora”. Situatia economico - financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asociati. În cazul în care o asociere de operatori economici este declarata câstigatoare, relatia contractuala si facturarea se va face doar cu LIDERUL. Entitatea contractantă isi rezerva dreptul de a solicita operatorilor economici participanţi în comun la procedura de atribuire, odată ce le-a fost atribuit contractul, ca asocierea sa fie legalizata, urmand sa fie prezentat acordul de asociere legalizat. cf. art 67, alin (2) din Legea 99/2016. Modalitatea de indeplinire: Completare DUAE cu informatiile aferente. Impreuna cu DUAE se va prezenta, daca este cazul, si Acordul de asociere (conform model Formular F21, din sectiunea Documente, Formulare), urmand ca Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sa fie prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului situat pe primul loc, ca urmare a rezultatului obținut în urma finalizării licitaţiei electronice, (conform art 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art. 138 al 2 din HG394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016.).

B. Se vor prezenta informatii privind TERTUL/TERTII SUSTINATORI (daca este cazul). In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirma ca va pune la dispozitia operatorului economic a resurselor tehnice si profesionale invocate. Se vor prezenta informatii privind tertul sustinator (daca este cazul). Tertul sustinator va prezenta declaratie de neincadrare in cadrul art.,73 Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; în situatiile prevazute la art.177 alin.1 si 2 din Legea nr. 99/2016, privind achizitiile sectoriale; art.178 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si informatii aferente art.180/Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale. Tertul va prezenta informatii aferente, conform art.188 alin (2) lit.a si art.192 lit a si b din Legea 99/2016, privind achizitiile sectoriale. In situatia in care sustinerea unui tert vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de catre ofertant trebuie sa garanteze entitatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului. Modalitatea de indeplinire: Completare DUAE cu informatiile aferente. Impreuna cu DUAE, la data depunerii ofertei, se va prezenta angajamentul ferm de sustinere, impreuna cu documente anexe la angajament, (model Formular F27, din sectiunea Documente, Formulare), conform art. 202, alin. (2) din Legea 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 256/08.12.2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca tertul/tertii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016. Se solicita tuturor ofertantilor angajamentele ferme privind tertul sustinator, daca este cazul, impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, conform Notificarii ANAP nr. 256/08.12.2016; Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului situat pe primul loc, ca urmare a rezultatului obținut în urma finalizării licitaţiei electronice, (conform art 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art. 138 al 2 din HG394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016.).

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

1. Cuantumul garantiei pentru participare (GP) pentru fiecare Lot in parte, este dupa cum urmeaza:

Lot 1= 458.000,00 LEI;

Lot 2= 180.000,00 LEI.

2. Cursul referinta pentru echivalenta GP depusa in euro sau in alta moneda, va fi cel publicat de BNR in data publicarii anuntului de participare.

3. Valabilitate: 120 zile si se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.

4. Mod de constituire:

a) prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in

Conditiile legii, si trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a

Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, conform art.42 alin (1) si alin (4) /HG394/2016,

Actualizata;

b) prin virament bancar: în contul E- DISTRIBUTIE MUNTENIA: pentru moneda RON- RO33 CITI 0000 0007 6002 3019, cont deschis la CITIBANK EUROPE plc. DUBLIN SUC. ROMANIA, cod SWIFT:CITIROBU;

5. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.

6. Neprezentarea GP conduce la respingerea ofertei, cf HG 394/2016 art. 71, alin.(3).

7. Garantia de participare se transmite in SICAP impreuna cu oferta, cel mai tarziu la data ora-limita de depunere a ofertelor

8. Entitatea Contractanta, cf. HG 394/2016,art.43, alin (1), lit a), b) si c), are obligatia de a retine GP, atunci cand ofertantul se afla in oricare dintre urmaroarele situatii:

a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie;

c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial în perioada de valabilitate a ofertei

9. Restituirea garantiei de participare cf. art.44 din HG nr.394/2016.

1.Ofertantul trebuie sa constituie GBE în cuantum de 10 % din valoarea (fara T.V.A.) a contractului.

2.Valabilitate: cel putin egala cu durata de valabilitate a contract... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Licitatia electronica se va desfasura în maxim 2 (doua) runde.

Durata unei runde va fi de o zi lucratoare, durata intre runde este de minim 2 (doua) zile.

Entitatea Contractanta nu va începe licitatia electronica mai devreme de 2 (doua) zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiilor.

Entitatea Contractanta îsi rezerva dreptul de a modifica prin invitatia de participare duratele mentionate precedent.

La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatori economici înregistrati în SICAP, conf. art. 126/ Legea 99/2016, si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre Entitatea Contractanta.

Informatii disponibile pt conectare si înregistrare la: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub.

Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta - da;

Ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie - nu;

Posibilitatea opririi desfasurii rundelor urmatoare in cazul neimbunatatirii ofertei in ultima runda de licitar... detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/01/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 22/05/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/01/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in noul sistem SICAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub) si este atasata anuntului de participare.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica.

Eventualele clarificari la documentatia de atribuire se depun online in SICAP, semnate cu semnatura electronica extinsa. Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire se vor atasa anuntului de participare.

Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura, vor fi completate in SEAP/SICAP in mod direct dupa autentificarea de catre fiecare participant (ofertant/asociat/tert sustinator/subcontractant declarat).

Operatorii economici vor semna cu semnatura electronica extinsa DUAE, prin exportare/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tiparirea acestuia direct din aplicatie, conform Notificare ANAP din data de 08.04.2019.

Un operator economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati pentru a îndeplini criteriile de calificare si selectie, va completa un singur DUAE. Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (terti sustinatori/subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului sau DUAE, precum si a câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

De asemenea, în cazul în care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa împreuna la procedura de achizitie sectoriala, trebuie prezentat câte un DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate în partile II-V pentru fiecare dintre operatorii economici participanti în cadrul grupului.

Nedepunerea formularului/formularelor DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru ofertant si respectiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Entitatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuire a contractelor orice ofertant care nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale fata de ENEL, din motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia (Legea 99/2016, art. 180, lit.g).

Operatorii economici, la depunerea ofertei in cadrul procedurii, vor tine cont de prevederile art. 53, 54 din HG nr. 394/2016.

Conform Notificarii ANAP 240/2016, perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Ofertantul are obligatia de a elabora oferta, in limba romana, in conformitate cu prevederile din prezenta documentatie de atribuire.

Toate documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului situat pe primul loc, ca urmare a rezultatului obținut în urma finalizării licitaţiei electronice (conform art. 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art.138 alin.2 din HG 394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016).

Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi neconforme. Ofertele care nu au fost respinse de comisia de evaluare în urma verificării şi evaluării reprezintă oferte admisibile. Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare dintre ofertele admisibile.(art. 143 HG 394/2016 actualizata).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016, actualizată.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: ENEL – Serviciul juridic și afaceri corporatiste
Postadres: Bulevardul Mircea Vodă nr. 30, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030667
Land: Roemenië
Telefoon: +4 0212065045
Internetadres: www.enel.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020