Diensten - 578746-2020

01/12/2020    S234

Polen-Poznań: Diensten voor slibstorting

2020/S 234-578746

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Aquanet” S.A.
Postadres: ul. Dolna Wilda 126
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL418 Poznański
Postcode: 61-492
Land: Polen
Contactpersoon: Lucyna Janowska „Aquanet” S.A., ul. Dolna Wilda 126, Poznań, Dział Przetargów
E-mail: lucyna.janowska@aquanet.pl
Telefoon: +48 618359243
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.aquanet.ezamawiajacy.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.aquanet.ezamawiajacy.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.aquanet.ezamawiajacy.pl
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa zagospodarowania 3 500 Mg osadów ściekowych suchych (kod odpadu 19 08 05) wytwarzanych w stacji termicznego suszenia osadu zlokalizowanej na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

Referentienummer: Z/103/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513900 Diensten voor slibstorting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Usługa zagospodarowania (przetwarzanie) ustabilizowanych osadów ściekowych suchych (kod odpadu 19 08 05) (dalej „Osady suche”) 3 500 Mg wytwarzanych w stacji termicznego suszenia osadu zlokalizowanej na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, 62-028 Koziegłowy ul. Gdyńska 1.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 700 000.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513800 Diensten voor slibbehandeling
90513600 Diensten voor slibverwijdering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL418 Poznański
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stacja termicznego suszenia osadu zlokalizowana na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, ul. Gdyńska 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługa zagospodarowania (przetwarzanie) ustabilizowanych osadów ściekowych suchych (kod odpadu 19 08 05) (dalej „Osady suche”) 3 500 Mg wytwarzanych w stacji termicznego suszenia osadu zlokalizowanej na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, 62-028 Koziegłowy, ul. Gdyńska 1.

Szczegółowy opis znajduje się w OPZ – Specyfikacja techniczna.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 700 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do momentu zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1 umowy, ale nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

2. Kryteria oceny ofert: cena – waga 100 %.

3. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp (z wyłączeniem, o którym mowa w art. 133. ust. 4 Pzp), art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6, 8 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. – dalej „Pzp”), dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Warunek w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca posiada:

a) ważną decyzję na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów (z wyszczególnieniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych – kod odpadu 19 08 05) wydanej przez właściwy organ, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797, ze zm.) zmodyfikowanej w zakresie art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1592 z późn. zm.) lub pozwolenia zintegrowanego na podstawie art. 181 ust.1 pkt 1) oraz art. 201 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska wraz ze wszystkimi zmianami danej decyzji;

b) potwierdzenie uzyskania wpisu do Rejestru BDO w formie kopii dokumentu wydanego przez marszałka województwa, w którym zawarto numer rejestrowy podmiotu zgodnie z art. 50, ust. 1, pkt 5, lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).

2. Zgodnie z art. 133 ust. 4 Pzp, Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty szczegółowo wymienione w pkt 7.1 a–k Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), w terminach w niej wskazanych.

4. Dokumenty dotyczące Wykonawców zagranicznych zostały szczegółowo opisane w pkt 7.3–7.6 SIWZ.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 14 000,00 PLN.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny całkowitej zamówienia (ceny oferty łącznie z VAT).

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego rozliczane będą w PLN.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był 1 z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument ustanawiający pełnomocnika (pełnomocnictwo) powinien być dołączony do oferty.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Szczegółowe warunki umowy zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym część III SIWZ (projekty umów).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Transmisja z otwarcia ofert on-line będzie dostępna pod adresem:

https://videokonfer.aquanet.pl/otwarcieofertZ1032020

Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert poprzez transmisję on-line z otwarcia ofert. Transmisja jest dostępna dla wszystkich i nie wymaga logowania ani hasła. Można dołączyć do otwarcia ofert on-line poprzez kliknięcie w link wskazany powyżej.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW). Oświadczenie Wykonawca winien złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

2. Informacje, które należy podać w JEDZ, zostały szczegółowo opisane w pkt 7.1.a SIWZ – IDW.

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym złożenie ofert oraz JEDZ, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Zamawiający (https://aquanet.ezamawiajacy.pl).

Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany powyżej jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku awarii platformy e-Zamawiający (https://aquanet.ezamawiajacy.pl).

4. Szczegóły funkcjonowania platformy e-Zamawiający zostały opisane w instrukcji dla Wykonawcy, stanowiącej załącznik do SIWZ.

5. Oferta musi być sporządzona w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamawiający. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną.

6. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Szczegóły dotyczące złożenia oferty zostały opisane w SIWZ oraz instrukcji dla Wykonawcy, stanowiącej załącznik do SIWZ.

8. Termin związania ofertą wynosi 60 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

9. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne znajduje się w SIWZ I – IDW pkt 16.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020