Dodávky - 578774-2019

06/12/2019    S236

Slovensko-Bratislava: Farmaceutické výrobky

2019/S 236-578774

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 212-519531)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00165565
Poštová adresa: Limbová
Mesto/obec: Bratislava-Nové Mesto
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 837 52
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
E-mail: ondrej.kuruc@health.gov.sk
Telefón: +421 259373297
Fax: +421 254789321

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.health.gov.sk/Titulka

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/636

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Lieky pre nemocničnú lekáreň

Referenčné číslo: DNS1
II.1.2)Hlavný kód CPV
33600000 Farmaceutické výrobky
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Lieky pre nemocničné lekárne.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
01/12/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 212-519531

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 02/12/2019
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 06/12/2019
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: II.2.4
Časť č.: Časť: 5
Miesto, kde má byť text upravený: Opis obstarávania
Namiesto:

J01GB06Amikacínsol inf 100 ml/500 mg (fľ.LDPE)

J01GB06Amikacínsol inj 2 ml/500 mg (amp.skl.)

má byť:

J01GB06Amikacínsol inf 100 ml/500 mg (fľ.LDPE)

Číslo oddielu: II.2.4
Časť č.: Časť: 27
Miesto, kde má byť text upravený: Opis obstarávania
Namiesto:

J01GB03Gentamicínsol inj 2 ml/80 mg (ampulka sklenená)

J01GB03Gentamicínsol inf 80 ml/80 mg (fľ. LDPE)

J01GB03Gentamicínsol inf 80 ml/240 mg (fľ. LDPE)

má byť:

J01GB03Gentamicínsol inj 2 ml/80 mg (ampulka sklenená)

Číslo oddielu: II.2.4
Časť č.: Časť: 48
Miesto, kde má byť text upravený: Opis obstarávania
Namiesto:

L01XC18Pembrolizumabplc ifc 50 mg (liek.inj.skl.)

L01XC18Pembrolizumabcon inf 4 ml/100 mg (liek.inj.skl.)

má byť:

L01XC18Pembrolizumabplc ifc 50 mg (liek.inj.skl.)

Číslo oddielu: II.2.4
Časť č.: Časť: 54
Miesto, kde má byť text upravený: Opis obstarávania
Namiesto:

J01EE01Sulfametoxazol a trimetoprimcon inf 5 ml/480mg

J01EE01Sulfametoxazol a trimetoprimtbl 480 mg (blis.PVC/Al)

má byť:

J01EE01Sulfametoxazol a trimetoprimtbl 480 mg (blis.PVC/Al)

Číslo oddielu: II.2.4
Časť č.: Časť: 2
Miesto, kde má byť text upravený: Opis obstarávania
Namiesto:

B05AA01Albumín - parent. 20%sol inf 100 ml (fľ.skl.inf.)

B05AA01Albumín - parent. 20%sol inf 50 ml (fľ.skl.inf.)

B05AA01Albumín - parent. 20%sol inf 100 ml (vak PE)

B05AA01Albumín - parent. 5%sol inf 250 ml (fľ.skl.inf.)

má byť:

B05AA01Albumín - parent. 20% sol inf 100 ml (fľ.skl.inf.)

B05AA01Albumín - parent. 20% sol inf 50 ml (fľ.skl.inf.)

B05AA01Albumín - parent. 20% sol inf 100 ml (vak PE)

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: