Diensten - 578779-2020

01/12/2020    S234

Zweden-Halmstad: Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw

2020/S 234-578779

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Halmstads Energi och Miljö AB
Nationaal identificatienummer: 556528-3248
Postadres: Box 31
Plaats: Halmstad
NUTS-code: SE231 Hallands län
Postcode: 301 02
Land: Zweden
Contactpersoon: Jenny Svensson
E-mail: jenny.svensson@hem.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hem.se
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accrediterad verifiering av koldioxidutsläpp och verksamhetsnivåer

Referentienummer: HEM 2020/00160
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90711500 Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Området avser HEMs behov av årlig verifiering av koldioxidutsläpp och verksamhetsnivåer för handelsperioden 2021-2030.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Laagste offerte: 178 000.00 SEK / Hoogste offerte: 178 001.00 SEK meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90712000 Milieuplanning
90731400 Diensten voor toezicht op of meting van luchtvervuiling
90731700 Diensten voor toezicht op kooldioxide
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE231 Hallands län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Halmstad

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Området avser HEMs behov av årlig verifiering av koldioxidutsläpp och verksamhetsnivåer för handelsperioden 2021-2030.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 207-505856
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DNV GL Business Assurance Sweden AB
Nationaal identificatienummer: 556489-9176
Postadres: Box 6046
Plaats: Solna
NUTS-code: SE11 Stockholm
Postcode: 171 06
Land: Zweden
E-mail: dan.gronstedt@dnvgl.com
Internetadres: http://www.detnorskeveritas.se
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 178 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Göteborg
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020