Diensten - 578780-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Parijs: Verzamelen en collationeren van gegevens

2020/S 234-578780

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DGAC-DSNA
Postadres: 50 rue Henry Farnan
Plaats: Paris
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 75015
Land: Frankrijk
E-mail: Dsna-sdfi-depenses-sif-bf@aviation-civile.gouv.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/direction-generale-laviation-civile-dgac
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DGITM/DAM
Postadres: tour Séquoïa
Plaats: Paris La Défense Cedex
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 92055
Land: Frankrijk
E-mail: Bcs3.sags.dgitm@developpement-durable.gouv.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ecologie.gouv.fr
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Exploitation des données d'alerte du programme Cospas-Sarsat

Referentienummer: 2020DSNA02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72314000 Verzamelen en collationeren van gegevens
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le marché a pour objet l'exploitation des données d'alerte du système Cospas-Sarsat. L'exploitation des données d'alerte consiste en la réalisation des opérations de validation et de distribution des données d'alerte émises par les balises de détresse du système Cospas-Sarsat. Ces opérations sont mises en œuvre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, selon des procédures et instructions codifiées décrites dans le cahier des charges.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72314000 Verzamelen en collationeren van gegevens
72318000 Datatransmissiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le marché a pour objet l'exploitation des données d'alerte du système Cospas-Sarsat. L'exploitation des données d'alerte consiste en la réalisation des opérations de validation et de distribution des données d'alerte émises par les balises de détresse du système Cospas-Sarsat. Ces opérations sont mises en œuvre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, selon des procédures et instructions codifiées décrites dans le cahier des charges.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Connaissance du système Cospas-Sarsat et de la distribution des données d'alerte / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Adéquation de l'équipe d'opérateurs dédiée (organisation, nombre, continuité de service) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Système de formation initiale, maintien et amélioration des compétences des opérateurs / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Système de contrôle interne et management qualité / Weging: 5
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 122-300232
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020DSNA02
Benaming:

Exploitation des données d'alerte du programme Cospas-Sarsat

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Collecte localisation satellites
Postadres: 11 rue Hermès Parc Technologique du Canal
Plaats: Ramonville-Saint-Agne
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 31250
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.cls.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Paris
Postadres: 7 rue de Jouy
Plaats: Paris
Postcode: 75004
Land: Frankrijk
Internetadres: http://paris.tribunal-administratif.fr/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Paris
Postadres: 7 rue de Jouy
Plaats: Paris
Postcode: 75004
Land: Frankrijk
Internetadres: http://paris.tribunal-administratif.fr/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020