Diensten - 578813-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Córdoba: Openbare voorzieningen

2020/S 234-578813

Erkenningsregeling – speciale sectoren

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S. A.
Nationaal identificatienummer: A14020200
Postadres: C/ De los Plateros, 1
Plaats: Córdoba
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 14006
Land: Spanje
E-mail: licitaciones@emacsa.es
Telefoon: +34 957222500
Fax: +34 957222536
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.emacsa.es
Adres van het kopersprofiel: http://www.emacsa.es
I.3)Communicatie
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://elconsultorelicita.wolterskluwer.es/SLE_Internet/?entidad=A14020200&tipoAcceso=normal&clId=004
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sistema de clasificación de proveedores de ASA

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
65000000 Openbare voorzieningen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
41000000 Verzameld en gezuiverd water
42000000 Bedrijfsmachines
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
51000000 Installatiediensten (uitgezonderd software)
55000000 Diensten voor hotel, restaurant en detailhandel
63000000 Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
66000000 Financiële en verzekeringsdiensten
70000000 Makelaarsdiensten
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
77000000 Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
98000000 Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613 Córdoba
Voornaamste plaats van uitvoering:

Córdoba.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Este anuncio describe los grupos de contratos de suministros y servicios en que, a efectos de la aplicación de la Ley 31/2007, sobre contratación de los sectores del agua, la energia, los transportes y los servicios postales, y aplicable también, en su caso, a la contratación que este por debajo de los umbrales de dicha Ley, van a utilizar la base de datos del registro del sistema de clasificación de proveedores de ASA. Los grupos don los servicios generales de:

— mantenimiento de edificios, instalaciones industriales generales y comunicaciones.

— limpieza de edificios e instalaciones generales.

— servicios de vigilancia y seguridad y otros.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.8)Duur van de erkenningsregeling
Aanvang: 27/11/2020
Einde: 26/11/2021
Verlenging van de erkenningsregeling
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.9)Voorwaarden voor de erkenning
Voorwaarden waaraan de ondernemingen voor hun erkenning moeten voldoen:

El sistema de clasificación de proveedores de ASA ha sido establecido como un sistema comun sectorial en el que, además de emacsa estan incorporadas otras empresas del ciclo integral del agua. La clasificación de los proveedores se realizara en base a sus características fundamentales. Como condiciones que de ben cumplir para la clasificacion de los proveedores estos deben entregar la documentación que se les solicita y que esta definida en el anexo técnico del reglamento según su nivel (documentacion administrativa, técnica y económica, datos generales de la empresa, personal adscrito, sistemas de transferencia de riesgos, prevención de riesgos laborales, declaraciones responsables, etc).

Methoden waarmee elk van deze voorwaarden zal worden geverifieerd:

La documentación es verificada para certificar su validez y adecuación de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico del reglamento.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 222-545766
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Córdoba
Postadres: Avenida Arcangel, estadio M. Arcángel, edificio ala oeste
Plaats: Córdoba
Postcode: 14010
Land: Spanje
E-mail: tarcac@ayuncordoba.es
Telefoon: +34 957499966
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020