Diensten - 578821-2020

01/12/2020    S234

Polen-Warschau: Reinigingsdiensten

2020/S 234-578821

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 212-520137)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: PGE Energia Ciepła S.A.
Nationaal identificatienummer: KRS: 0000013479
Postadres: ul. Złota 59
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-120
Land: Polen
E-mail: Michal.Pilich@gkpge.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.pgeenergiaciepla.pl/
Adres van het kopersprofiel: https://swpp2.gkpge.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń, dróg i chodników oraz pielęgnacji zieleni na terenie PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim

Referentienummer: POST/PEC/PEC/ZCK/01331/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń, dróg i chodników oraz pielęgnacji zieleni na terenie PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 212-520137

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 01/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 07/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 01/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 07/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:45
VII.2)Overige nadere inlichtingen: