Diensten - 578828-2020

01/12/2020    S234

Slowakije-Bratislava: Houtwinning

2020/S 234-578828

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 248-616740)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Železnice Slovenskej republiky
Nationaal identificatienummer: 31364501
Postadres: Klemensova
Plaats: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS-code: SK SLOVENSKO
Postcode: 813 61
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Michal Šimek
E-mail: simek.michal@zsr.sk
Telefoon: +421 220292247
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zsr.sk
Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Výrub drevín a drvenie drevnej hmoty

Referentienummer: 1334/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77210000 Houtwinning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky s názvom "Výrub drevín a drvenie drevnej hmoty" je zabezpečenie výrubu drevín a drvenie drevnej hmoty v ochrannom pásme dráhy tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť prevádzkovania dráhy, t.j. výrub drevín, ktoré bezprostredne ohrozujú prevádzku dráhy, znižujú viditeľnosť na dráhe.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 248-616740

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané; Ponuka musí platiť do
In plaats van:
Datum: 30/11/2020
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 31/01/2021
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Uvedené sa vzťahuje k samostatnej časti č. 4 predmetu zákazky: Výrub drevín a drvenie drevnej hmoty - Časť 4 - OR Košice