Diensten - 578830-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Boekarest: Bewakingsdiensten

2020/S 234-578830

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 227-560241)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ENGIE România
Nationaal identificatienummer: 13093222
Postadres: Bulevardul Mărășești nr. 4-6, sector 4
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 040254
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ștefania Stan
E-mail: stefania.stan@engie.com
Telefoon: +40 749692049
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.engie.ro
Adres van het kopersprofiel: www.engie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii integrate de securitate

Referentienummer: 13093222-2020-164
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79713000 Bewakingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Entitatea contractanta isi propune sa achizitioneze pe perioada de derulare a acordului-cadru de 36 de luni, servicii integrate de securitate si servicii/produse adiacente/conexe acestora, conform documentului descriptiv.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a candidaturilor: 10.

Termenul-limita exprimat in numarul de zile in care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari: in a opta zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea candidaturilor.

Răspunsurile la solicitarile de clarificari, intrucat JOUE nu asigura posibilitatea tehnica, vor fi transmise tuturor celor care si-au exprimat interesul, entitatea contractantă urmând să dea curs solicitărilor adresate la adresa de mail: stefania.stan@engie.com, urmand sa nu dea curs clarificarilor transmise dupa termenul mentionat.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 227-560241

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Descriere succintă:
In plaats van:

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a candidaturilor: 15.

Termenul-limita exprimat in numarul de zile in care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea candidaturilor.

Te lezen:

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a candidaturilor: 10.

Termenul-limita exprimat in numarul de zile in care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari: in a opta zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea candidaturilor.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: