Diensten - 578833-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Barcelona: Gezondheidsdiensten

2020/S 234-578833

Sociale en andere specifieke diensten – speciale sectoren

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona)
Nationaal identificatienummer: Q0867012G
Postadres: Portal de la Pau, 6
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08039
Land: Spanje
Contactpersoon: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona)
E-mail: sau@portdebarcelona.cat
Telefoon: +34 932982100
Fax: +34 933068828
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.portdebarcelona.cat
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=l9z4W2donac%3D
I.6)Hoofdactiviteit
Havenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contratación de la póliza de un seguro de asistencia sanitaria del colectivo de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Código de expediente: 2020R44035. Referencia servicio de contratación 2020-00181

Referentienummer: 2020-00181
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000 Gezondheidsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contratación de la póliza de un seguro de asistencia sanitaria del colectivo de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Código de expediente: 2020R44035. Referencia servicio de contratación 2020-00181.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Contratación de la póliza de un seguro de asistencia sanitaria del colectivo de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Código de expediente: 2020R44035. Referencia servicio de contratación 2020-00181

II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511 Barcelona
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contratación de la póliza de un seguro de asistencia sanitaria del colectivo de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Código de expediente: 2020R44035. Referencia servicio de contratación 2020-00181.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Contratación de la póliza de un seguro de asistencia sanitaria del colectivo de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Código de expediente: 2020R44035. Referencia servicio de contratación 2020-00181

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida Perón, 38, 8.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 27071
Land: Spanje
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Autoridad Portuaria de Barcelona
Postadres: Edificio ESTE del WTCB, Muelle de Barcelona, s/n
Plaats: Barcelona
Postcode: 08039
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020