Diensten - 578834-2020

01/12/2020    S234

Estland-Tallinn: Post- en koeriersdiensten

2020/S 234-578834

Sociale en andere specifieke diensten – speciale sectoren

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aktsiaselts Eesti Post
Nationaal identificatienummer: 10328799
Postadres: Pallasti tn 28
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 10001
Land: Estland
Contactpersoon: Kelli Rimmeld
E-mail: hange@omniva.ee
Telefoon: +372 58665141
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.omniva.ee
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2573292/general-info
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2573292/tenders
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Postdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Postivedu Viljandimaal

Referentienummer: 229681
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64100000 Post- en koeriersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Postivedu Viljandimaal 32 teeninduspiirkonnas.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64100000 Post- en koeriersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Postivedu Viljandimaal 32 teeninduspiirkonnas.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 661 854.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 3
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Kui lepingu lõppemise ajaks ei ole uue hanke- või ostumenetluse tulemusel uut lepingut toodete soetamiseks sõlmitud ning lepingu olemasolu on toodete soetamise katkematuse tagamiseks vajalik, võivad pooled kokkuleppel lepingu kehtivust pikendada maksimaalselt kuni 6 (kuus) kuud.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Procedure met onderhandelingen
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
Inlichtingen over nationale procedures zijn beschikbaar op: https://riigihanked.riik.ee
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 08/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Estisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Vastavalt vajadusele teatab hankija pakkujale läbirääkimiste aja ja läbiviimise korra. Läbirääkimised toimuvad pärast pakkumuste esitamist ja võivad olla nii suulised kui kirjalikud. Hanke eest vastutav isik teavitab pakkujaid läbirääkimiste toimumise ajast e-posti teel. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed. Hankija ei avalda läbirääkimiste käigus saadud pakkumusi puudutavat teavet diskrimineerival viisil, mis võiks anda 1 pakkujale eelise teiste ees. Hankija tagab läbirääkimiste ajal kõigi pakkujate võrdse kohtlemise. Hankija jätab endale õiguse läbi rääkida hanke esemele esitatavate nõuete, hanke tähtaegade, lepingu tingimuste ja pakkumuse maksumuse osas.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713
Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713
Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020