Leveringen - 578866-2020

Beknopt weergeven

01/12/2020    S234

België-Evere: Vleugelvliegtuigen

2020/S 234-578866

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: MRMP-A/P — Algemene Directie Material Resources — Divisie Overheidsopdrachten — Sectie "Aviation Systems" Ondersectie Programmas
Postadres: Eversestraat 1
Plaats: Evere
Postcode: 1140
Land: België
Contactpersoon: Lahy Bruno Arthur
E-mail: bruno.lahy@mil.be
Telefoon: +32 24416330

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://www.mil.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=394296

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Verkoop van vliegtuigen Embraer ERJ 135 (02EA) en ERJ 145 (02EA) van de Belgische Defensie
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Huurkoop

NUTS-code FR FRANCE

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Verkoop van de vliegtuigen Embraer ERJ 135 (02EA) en ERJ 145 (02EA) van de Belgische Defensie.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34711110 Vleugelvliegtuigen

II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met bekendmaking van een aankondiging van een opdracht
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
MRMP-A/P-17AP006/B-F18_0
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: MRMP-A/P-17AP006/B Perceel nr: 1 - Titel: Verkoop Embraer ERJ145 (1EA)Perceel nr: 2 - Titel: Verkoop Embraer ERJ145 (1EA)Perceel nr: 3 - Titel: Verkoop Embraer ERJ135 (1EA)Perceel nr: 4 - Titel: Verkoop Embraer ERJ135 (1EA)
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
19.12.2019
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Regourd Aviation SAS
Plaats: Parijs
Postcode: 75008
Land: Frankrijk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 3 440 000,00 EUR
Zonder btw
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
26.11.2020