Diensten - 578869-2020

Beknopt weergeven

Submission deadline has been amended by:  592092-2020
01/12/2020    S234

Frankrijk-Clermont-Ferrand: Opslag- en magazijndiensten

2020/S 234-578869

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: MINDEF/AIR/Siaé
Postadres: Atelier industriel de l'aéronautique, 161 avenue du Brézet — CS 70501
Plaats: Clermont-Ferrand Cedex 2
Postcode: 63028
Land: Frankrijk
Ter attentie van: Mme la Directrice de l'aia Clermont-Ferrand

Internetadres(sen):

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Officiële benaming: Sous-direction des achats/HAPA
Postadres: Atelier industriel de l'aéronautique, 161 avenue du Brézet — CS 70501
Plaats: Clermont-Ferrand Cedex 2
Postcode: 63028
Ter attentie van: manuel MORALES
Telefoon: +33 473425665
Fax: +33 473424550

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Officiële benaming: Sous-direction des achats/HAPM
Postadres: Atelier industriel de l'aéronautique, 161 avenue du Brézet — CS 70501
Plaats: Clermont-Ferrand Cedex 2
Postcode: 63028
Ter attentie van: morgane BRETTEVILLE
Telefoon: +33 473424385
Fax: +33 473424550

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

63120000 Opslag- en magazijndiensten

Beschrijving
Opslag- en magazijndiensten .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
15.1.2021 - 14:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Frans.