Diensten - 578877-2020

Beknopt weergeven

01/12/2020    S234

België-Evere: Luchtvervoer

2020/S 234-578877

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: MRMP-A/P — Algemene Directie Material Resources — Divisie Overheidsopdrachten — Sectie "Aviation Systems" Ondersectie Programmas
Postadres: Eversestraat 1
Plaats: Evere
Postcode: 1140
Land: België
Contactpersoon: Lahy Bruno Arthur
E-mail: bruno.lahy@mil.be
Telefoon: +32 24416330

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://www.mil.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=394287

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Realisatie van een dienstencontract voor een "corporate luchttransportcapaciteit" (17AP006/A)
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 6: Diensten voor luchtvervoer van passagiers en vracht, met uitzondering van postvervoer

NUTS-code BE BELGIQUE-BELGIË

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Dienstencontract voor een "corporate luchttransportcapaciteit" (17AP006/A).
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

60400000 Luchtvervoer

II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met bekendmaking van een aankondiging van een opdracht
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Prijs. Weging 60
2. Techniek. Weging 40
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
MRMP-A/P-17AP006/A-F18_0
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: MRMP-A/P/17AP006/A Perceel nr: 1 - Titel: Leasecontract "corporate jet"
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
19.12.2019
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Abelag Aviation
Plaats: Zaventem
Postcode: 1930
Land: België

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 124 792 868,00 EUR
Zonder btw
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal jaar: 12
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: ja
De waarde/het deel van de opdracht die/dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed:
Niet bekend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
26.11.2020