Leveringen - 578893-2020

01/12/2020    S234

Noorwegen-Vadsø: Reagentia en contraststoffen

2020/S 234-578893

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sykehusinnkjøp HF
Nationaal identificatienummer: 916879067
Postadres: Postboks 40
Plaats: Vadsø
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 9811
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Eirik Sverrisson
E-mail: eirik.sverrisson@sykehusinnkjop.no
Telefoon: +47 78950700
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/143684592.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://www.sykehusinnkjop.no/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

LIS 2202 Contrast

Referentienummer: 2020/1845
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696000 Reagentia en contraststoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The procurement will be made through an open tender contest for the procurement of contrast agents. The contracting authorities for this call for tenders are the four Norwegian regional health authorities; Southern and Eastern Norway Regional Health Authority, Western Norway Regional Health Authority, Central Norway Regional Health Authority and Northern Norway Regional Health Authority. The Norwegian Hospital Procurement Trust makes procurements on behalf of the customers.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 500 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO01 Oslo og Akershus
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The total contract value is estimated to have a maximum AIP of approx. NOK 125 million a year, based on previous consumption. The contracts must cover the need at all times. The historical consumption in 2019 is only a guideline for the consumption in the pending agreement period.

This is only a prior information about a pending announcement of a new tender competition within the area. The tender notice is published separately as a call for competition.

The time-line for the tender competition (Tentative):

Dialogue meetings; Dec 20-Jan 21 — contract us;

Publication of the tender contest: April 2021;

Deadline for receipt of tenders: May 2021;

Contract award: June 2021;

Start of contract: 1 February 2022.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
15/03/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

LIS 2202 Contrast

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

X-ray contrast agents will be procured.

The contracting authorities for this competition are the four regional health authorities in Norway: the South Eastern Norway Regional Health Authority, Western Norway Regional Health Authority, Central Norway Regional Health Authority and Northern Norway Regional Health Authority.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 500 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO01 Oslo og Akershus
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

X-ray contrast agents will be procured. The contracting authorities for this competition are the four regional health authorities in Norway: the South Eastern Norway Regional Health Authority, Western Norway Regional Health Authority, Central Norway Regional Health Authority and Northern Norway Regional Health Authority.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
15/03/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The above address.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020