Diensten - 578913-2020

01/12/2020    S234

Noorwegen-Sandvika: Auditdiensten

2020/S 234-578913

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bærum kommune
Nationaal identificatienummer: 935478715
Postadres: Postboks 700
Plaats: Sandvika
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 1304
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Jorunn Rian
E-mail: jorunn.rian@baerum.kommune.no
Telefoon: +47 48247965
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/143914646.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://www.baerum.kommune.no/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/143914646.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/143914646.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Performance Audits and Ownership Control

Referentienummer: 2020/23431
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79212000 Auditdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The objective of the contract is to ensure a reliable audit for Bærum Municipality's accounts in accordance with laws, regulations and good accounting practise.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79212100 Uitvoeren van financiële audit
79212200 Uitvoeren van interne controle
79212300 Uitvoeren van wettelijk verplichte controle
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO012 Akershus
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The objective of the contract is to ensure a reliable audit for Bærum Municipality's accounts in accordance with laws, regulations and good accounting practise.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/06/2021
Einde: 31/05/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The contract can be extended one or several times for up to 2 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Requirement 2: registration in a trade register or company register

Tenderers must be registered in a company register or a trade register in the country where the tenderer is established.

Documentation requirement: Norwegian companies: Company Registration Certificate

Foreign companies: verification that the company is registered in a trade or business register as prescribed by the law of the country where the tenderer is established.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Requirement 3: Economy

Tenderers are required to be economically and financially solvent, which gives the contracting authority the security that the tenderer will be financially viable throughout the entire contract period.

A creditworthiness of score A (creditworthy) is required to be eligible for participation in the contest. Tenderers with a lower rating will be rejected.

Documentation requirement: expanded credit rating/report, not older than 3 months from a publicly certified credit rating company with score A (credit worthy) or equivalent or better score. The report must be based on the last known fiscal figures. The date must be clear.

Companies without adequate credit rating, newly started companies with a credit score of AN, individual foreign companies or companies without reporting obligation to the Brønnøysund Register Centre will not always be able to document that the requirement is met. In such instances, they will be able to compensate with a satisfactory credit rating which provides an equivalent security for implementation ability. These alternative documents must be included with the tender.

If a tenderer has valid reasons for not being able to provide the documentation requested by the contracting authority, the tenderer can prove the economic and financial position with any other document that the contracting authority deems suitable.

Eventuele minimumeisen:

A (credit worthy).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Requirement 4: Experience

Good/very good experience is required from equivalent assignments.

Documentation requirement: a list of the most important deliveries or services performed in the past 3 years, including information on the value, date, and name of the public or private recipients, with contact information.

Requirement 5: Quality management system

A good and well-functioning quality assurance system is required for the services that will be provided.

Tenderers must follow the international standard ISQC1 — quality control for auditing companies that provide audits and simple audit control of accounts, as well as other attestation assignments and related services.

Documentation requirement: an account of the tenderer's quality control system in accordance with the ISQC1 standard.

Requirement 6: environmental management system.

An environmental management system is required that ensures continual improvements to the organisation's environment competence.

Documentation requirement: an account of the tenderer's environmental profile and a description of the tenderer's environment strategy.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Asker og Bærum Tingrett
Plaats: Sandvika
Land: Noorwegen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020