Diensten - 578922-2020

01/12/2020    S234

Noorwegen-Trondheim: Diensten in verband met watervervuiling

2020/S 234-578922

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 228-562932)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miljødirektoratet
Nationaal identificatienummer: 999 601 391
Postadres: Brattørkaia 15B
Plaats: Trondheim
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 7010
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Gunnar Carl Skotte
E-mail: gunnar.skotte@miljodir.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.miljodirektoratet.no
Adres van het kopersprofiel: https://kgv.doffin.no/ctm/Company/CompanyInformation/profile/NO/999601391

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Norwegian Ocean Acidification Monitoring Programme 2021-25

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90733000 Diensten in verband met watervervuiling
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 228-562932

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 07/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
In plaats van:
Datum: 01/03/2021
Te lezen:
Datum: 03/03/2021
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders
In plaats van:
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 07/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:10
VII.2)Overige nadere inlichtingen: