Diensten - 578961-2020

01/12/2020    S234

België-Brussel: Auditdiensten

2020/S 234-578961

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 232-573825)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Benelux Unie
Nationaal identificatienummer: 0429.914.688_27208
Postadres: Regentschapsstraat 39
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Frederik Vandendriessche
E-mail: frederik.vandendriessche@stibbe.com
Telefoon: +32 25335408
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.stibbe.com
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=393535

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Externe doorlichting Benelux Secretariaat-Generaal

Referentienummer: Stibbe-Benelux E-Proc 2020/1-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79212000 Auditdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht heeft tot voorwerp het uitvoeren van een doorlichting van de interne structuur en werking van het Benelux Secretariaat-Generaal.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 232-573825

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Toevoeging van begeleidend document.