Werken - 578971-2020

01/12/2020    S234

Verenigd Koninkrijk-Eastleigh: Bouwwerkzaamheden

2020/S 234-578971

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eastleigh Borough Council
Postadres: Eastleigh House, Upper Market Street
Plaats: Eastleigh
NUTS-code: UKJ3 Hampshire and Isle of Wight
Postcode: SO50 9YN
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Lucy Dodsworth
E-mail: procurement@eastleigh.gov.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.eastleigh.gov.uk/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Land at Sundays Hill, St Johns Road, Hedge End, Southampton, England

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Construction on Eastleigh Borough Council land for housing development (106 units), and the creation of a new link road through the housing development and across adjacent land owned by two other landowners, in order to reduce congestion on the nearby M27 motorway. The contractor will also provide services to market the housing units for sale.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 24 307 734.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ3 Hampshire and Isle of Wight
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sundays Hill, St Johns Road, Hedge End, Southampton, ENGLAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The project relates to the second and third phase of the St Johns Place development in Hedge End, Southampton which comprises 106 residential units on land owned by Eastleigh Borough Council (the ‘Council’). Affordable housing will be delivered as required by planning obligations under a section 106 agreement. The site has planning consent for the 106 housing units (F/17/80651). Phase 3 of the site is the construction of the road to link St Johns Road to Dodwell Lane roundabout (F/17/81809). This road is required for access and egress for the residential units. The land for this road is not owned by Eastleigh Borough Council.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

In order to deliver the full length of the link road (part only of which would be on the Council's land), the Council needs to reach agreement with two other parties — Foreman Homes Ltd (FHL) and a further private individual. FHL have already secured an option to purchase the land owned by the private individual and also owns the land to the north of the Council's land. The link road is to run through these three parcels of land. In order for the link road and housing to be delivered by the Council, it is necessary for the Council to reach an agreement with FHL which includes FHL carrying out the construction works and marketing services to dispose of some of the open market housing. Justification for this is threefold:

Firstly, FHL’s cooperation is required in order to deliver the section of the link road that will run through its land.

Secondly, FHL not only have land rights but also have intellectual property rights. They own all the drawings and plans to deliver the housing development that has planning permission on the Council's land and under the planning permission relating to the link road.

Thirdly, FHL have an option to acquire the land owned by the private individual. FHL therefore control the ability to develop that part of the link road over the land currently owned by the private individual (Phase 3).

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Foreman Homes Ltd
Nationaal identificatienummer: 04622540
Plaats: Southampton
NUTS-code: UKJ3 Hampshire and Isle of Wight
Postcode: SO31 1BX
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 24 307 734.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Eastleigh Borough Council
Postadres: Eastleigh House, Upper Market Street
Plaats: Eastleigh
Postcode: SO50 9YN
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020