Leveringen - 578975-2020

01/12/2020    S234

Verenigd Koninkrijk-Warrington: Aanhangwagens

2020/S 234-578975

Vooraankondiging

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sellafield Ltd
Nationaal identificatienummer: 01002607
Postadres: Hinton House, Birchwood Way
Plaats: Warrington
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: WA3 6GR
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Ryan Carter
E-mail: ryan.carter@sellafieldsites.com
Telefoon: +44 1946780327
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gov.uk/government/case-studies/shared-services-alliance-ssa-for-nuclear-decommissioning-estate
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://sharedsystems.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=13149&B=SELLAFIELD
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://sharedsystems.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=13149&B=SELLAFIELD
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Nuclear decommissioning

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CHILW (Contact Handle-able Intermediate Level Waste)Trailer Contract Opportunity

Referentienummer: RFI
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34223300 Aanhangwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sellafield Ltd wishes to engage and obtain feedback from the supply chain to inform the development of the competition for a bespoke trailer, to transport the Decommissioning Contact Handle-able Intermediate Level Waste Container (DCC) around the Sellafield site and local road network.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34223100 Opleggers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD1 Cumbria
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sellafield.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sellafield Ltd has been working to formulate its contract strategy in relation to the Decommissioning Contact Handle-able Intermediate Level Waste (CHILW) trailer contract opportunity and has identified that this would benefit from market input.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 24/12/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Royal Courts of Justice
Postadres: Strand
Plaats: London
Land: Verenigd Koninkrijk
Internetadres: http://www.justice.gov.uk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Any appeals should be promptly brought to the attention of the contact specified in section I) above, and will be dealt with in accordance with the requirements of the Public Contracts Regulations 2015. Any appeals must be brought within the timescales specified by the applicable law, including without limitation, the Public Contracts Regulations 2015. In accordance with the Public Contracts Regulations 2015, the contracting authority will also incorporate a minimum 10 calendar day standstill period from the date information on award of contract is communicated to tenderers.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020