Leveringen - 578976-2020

01/12/2020    S234

Verenigd Koninkrijk-Nottingham: Diverse machines voor algemeen en specifiek gebruik

2020/S 234-578976

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: University of Nottingham
Postadres: University Park
Plaats: Nottingham
NUTS-code: UKF14 Nottingham
Postcode: NG7 2RD
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: sabrina.cox@nottingham.ac.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.nottingham.ac.uk/
Adres van het kopersprofiel: https://in-tendhost.co.uk/universityofnottingham/aspx/Home
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://in-tendhost.co.uk/universityofnottingham/aspx/Home
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2MW 30krpm Dynamometer Test Stand

Referentienummer: 1380 / ITT / SC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42900000 Diverse machines voor algemeen en specifiek gebruik
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Design, build, installation, supply, commissioning and training of a complete test stand with all associated required systems, fundamentally comprising a dynamometer (motor/generator) and test bed, with a drive to power and control the dynamometer. Power of the machine will be 2MW constant power from base speed to maximum speed.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42900000 Diverse machines voor algemeen en specifiek gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKF14 Nottingham
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Please refer to tender documentation.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Please refer to tender documentation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Please refer to tender documentation.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court
Postadres: Strand
Plaats: London
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

In accordance with Regulation 86 and 87 of the Public Contracts Regulations 2015, the contracting authority has incorporated a minimum 10 calendar days standstill period starting from the day when contract award was notified to the bidders. Unsuccessful bidders will be provided with a debrief in the award decision at the start of the standstill period including details of their bid in relation to the winning bid comprising the reasons for the decision, the characteristics and relative advantages of the successful tender, the score of the economic operator and the name of the economic operator to be awarded the contract. Tenderers have a right to appeal provided for within the Public Contracts Regulations 2015. Any such proceedings must be brought in the High Court of England and Wales.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020