Leveringen - 578987-2020

01/12/2020    S234

Verenigd Koninkrijk-Glasgow: Beeldvormingsapparatuur voor medisch, tandheelkundig en diergeneeskundig gebruik

2020/S 234-578987

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: University of Glasgow
Postadres: Procurement Office, (Tay House)
Plaats: Glasgow
NUTS-code: UKM82 Glasgow City
Postcode: G12 8QQ
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Gillian Ray
E-mail: gillian.ray@glasgow.ac.uk
Telefoon: +44 1413304113
Fax: +44 000000000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gla.ac.uk/
Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00108
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PPE Ref 6179 — Direct Award for Purchase of A Vectra Polaris System with Matra Workstation and 3 Years Servicing

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33110000 Beeldvormingsapparatuur voor medisch, tandheelkundig en diergeneeskundig gebruik
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

PPE Ref 6179 — Direct Award for purchase of a Vectra Polaris System with Matra workstation and 3 years servicing.

Procurement policy exception form complete.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 501 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33110000 Beeldvormingsapparatuur voor medisch, tandheelkundig en diergeneeskundig gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM82 Glasgow City
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

PPE Ref 6179 — Direct Award for purchase of a Vectra Polaris System with Matra workstation and 3 years servicing.

Tender documents available from Public Contracts Scotland.

Tender returns should be submitted via Public Contracts Scotland, no paper copies will be accepted. Should paper tenders be submitted, they will be rejected. Further to this any questions or communications regarding individual tender exercises must be sent via the Public Contracts Scotland Portal. Tender queries received through any other channel will not be answered. Should users of Public Contracts Scotland have any problems with the web site they should contact website support desk, contact details can be found by following the ‘Contact Us’ option on the left hand menu at http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/default.aspx

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 50 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Supplier patents over technology required.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Akoya Biosciences Inc.
Postadres: 100 Campus Drive, 6th Floor
Plaats: Marlborough
NUTS-code: 00 Not specified
Postcode: 01752
Land: Verenigde Staten
Telefoon: +20 30510513
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 501 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

(SC Ref:635846)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Glasgow Sheriff Court and Justice of the Peace
Postadres: 1 Carlton Place
Plaats: Glasgow
Postcode: G5 9TW
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1414298888
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020