Diensten - 578997-2020

01/12/2020    S234

Verenigd Koninkrijk-Ballymena: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2020/S 234-578997

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Business Services Organisation Procurement and Logistics Service
Postadres: Greenmount House, Woodside Road Industrial Estate, Woodside Road
Plaats: Ballymena
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BT42 4QJ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: smc.sourcing@hscni.net
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps
Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pre-Market Engagement — Maintenance of Medical Gas Pipeline Systems (3216325)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

This is a prior information notice to seek engagement with the market place to ascertain how suppliers can assist in ensuring the most cost effective and efficient contract arrangement for maintenance of medical gas pipeline systems. To this end, BSO Procurement and Logistics Service (PaLS) wish to engage with potential suppliers on behalf of health and Social Care for Northern Ireland to obtain a market view of the potential requirements through a questionnaire. Any interested suppliers are required to submit their response through the eTendersNI secure messaging area of this CfT. All correspondence in relation to this tender will be communicated via the secure eTendersNI messaging area. Suppliers will be required to return answers to the questionnaire and any comments no later than 15.00 on Friday 11 December 2020. Suppliers should also note that any interest shown does not constitute a commitment to participate in any future tendering exercise.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
24111500 Medische gassen
44161100 Gaspijpleidingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN NORTHERN IRELAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

this is a prior information notice to seek engagement with the market place to ascertain how suppliers can assist in ensuring the most cost effective and efficient contract arrangement for maintenance of medical gas pipeline systems. To this end, BSO Procurement and Logistics Service (PaLS) wish to engage with potential suppliers on behalf of Health and Social Care for Northern Ireland to obtain a market view of the potential requirements through a questionnaire. Any interested suppliers are required to submit their response through the eTendersNI secure messaging area of this CfT. All correspondence in relation to this tender will be communicated via the secure eTendersNI messaging area. Suppliers will be required to return answers to the questionnaire and any comments no later than 15.00 on Friday 11 December 2020. Suppliers should also note that any interest shown does not constitute a commitment to participate in any future tendering exercise.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/03/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020