Diensten - 578998-2020

01/12/2020    S234

Verenigd Koninkrijk-Birmingham: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2020/S 234-578998

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Longhurst Group Ltd
Postadres: 50, Newhall Hill
Plaats: Birmingham
NUTS-code: UKG WEST MIDLANDS (ENGLAND)
Postcode: B1 3JN
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mrs Zoe Berriman
E-mail: procurement@longhurst-group.org.uk
Telefoon: +44 1205592007
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.longhurst-group.org.uk/
Adres van het kopersprofiel: https://www.longhurst-group.org.uk/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=60cd8c32-642e-eb11-8105-005056b64545
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Repairs and Maintenance Services

Referentienummer: DN510789
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Longhurst Group (the Group) is developing a tender for the provision of repairs and maintenance services to our general needs, leasehold, care and support and office stock. This offers the opportunity to review and re-design services with the aim of placing the Group in a position whereby they may offer the provision of repairs and maintenance services as an opportunity to the supply market with a contract commencing in early 2022. The estimated total value in this notice is based on an estimated 10-year period.

To assist this work, we would like to engage with representatives from interested organisations to seek and gather views regarding the specification and procurement approach.

This will take place through interested organisations completing a soft market testing questionnaire and then a supplier day to be held. Information gathered from this early engagement will inform the procurement approach and service specification. The soft market testing questionnaire can be accessed by this link https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=60cd8c32-642e-eb11-8105-005056b64545 responses to the soft market testing questionnaire are due by 11 January 2021 at 12.00.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 330 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331000 Zonnepanelen
09332000 Zonne-energie-installatie
34928220 Componenten voor omheiningen
34953000 Opritten
39141400 Inbouwkeukens
43325000 Uitrusting voor parken en speelplaatsen
44112400 Dak
44112500 Dakbedekkingsmateriaal
44115200 Loodgieters- en verwarmingsmateriaal
44221000 Ramen, deuren en aanverwante artikelen
44221220 Branddeuren
44411000 Sanitair
44411100 Kranen
44411200 Badkuipen
44480000 Diverse brandbeveiligingsuitrusting
44621000 Radiatoren en ketels
45000000 Bouwwerkzaamheden
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
45210000 Bouwen van gebouwen
45211000 Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
45211310 Bouwen van badkamers
45223200 Structuurbouw
45232420 Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
45232460 Sanitaire installaties
45233253 Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden
45260000 Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
45261000 Installatie- en aanverwante werkzaamheden voor dakconstructies en -bedekking
45261200 Dakbedekking en schilderen van daken
45261211 Leggen van dakpannen
45261212 Leidekken
45261300 Aanbrengen van slabben en goten
45261400 Aanbrengen van beplating
45261410 Dakisolatiewerkzaamheden
45261900 Reparatie en onderhoud van daken
45261910 Reparatie van daken
45262000 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, met uitzondering van dakdekkerswerkzaamheden
45262100 Steigerbouw
45262300 Betonwerk
45262500 Metselwerk in baksteen en bouwsteen
45262600 Diverse gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
45262640 Milieubeschermingswerkzaamheden
45262650 Bekledingswerkzaamheden
45262660 Verwijderen van asbest
45262690 Opknapwerk van vervallen gebouwen
45262700 Verbouwingswerkzaamheden
45262800 Uitbreidingswerkzaamheden aan gebouwen
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
45310000 Aanleg van elektriciteit
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
45312310 Installatie van bliksembeveiliging
45313000 Installeren van liften en roltrappen
45315000 Elektrische installatiewerkzaamheden voor verwarming en andere elektrische apparatuur in gebouwen
45317000 Overige elektrische installatiewerkzaamheden
45320000 Isolatiewerkzaamheden
45330000 Loodgieterswerk
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45331100 Installeren van centrale verwarming
45331110 Installeren van boilers
45332000 Loodgieterswerk en leggen van afvoerbuizen
45332200 Loodgieterswerkzaamheden aan waterleidingen
45332400 Installeren van sanitair
45340000 Plaatsen van hekken en leuningen en beveiligingsuitrusting
45342000 Plaatsen van hekwerk
45343000 Installeren van brandpreventie-installaties
45343100 Aanbrengen van brandwering
45350000 Werktuigbouwkundige installaties
45400000 Afwerking van gebouwen
45410000 Pleisterwerk
45420000 Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
45421100 Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
45421151 Plaatsen van inbouwkeukens
45430000 Aanbrengen van vloer- en wandbekleding
45431000 Tegelwerk
45432000 Leggen van vloeren en aanbrengen van vloerbedekking, wandbekleding en behang
45440000 Schilderwerk en beglazing
45450000 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
45451000 Decoratiewerkzaamheden
50116100 Reparatie van elektrische systemen
50531100 Reparatie en onderhoud van boilers
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
50710000 Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
50711000 Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen
50712000 Reparatie en onderhoud van mechanische uitrusting in gebouwen
50720000 Reparatie en onderhoud van centrale verwarming
50750000 Liftonderhoud
50870000 Reparatie en onderhoud van speelplaatsuitrusting
51100000 Installatie van elektrische en mechanische uitrusting
51110000 Installatie van elektrische uitrusting
51120000 Installatie van mechanische uitrusting
51700000 Installatiediensten voor brandbstrijdingsapparatuur
71313410 Risicobeoordeling voor bouwwerkzaamheden
71315300 Bouwinspectiediensten
71317200 Gezondheids- en veiligheidsdiensten
71355000 Landmeetkundige diensten
71621000 Diensten voor technische analyse of adviezen
71630000 Technische controle- en testdiensten
75251110 Brandpreventiediensten
79512000 Telefonisch informatiecentrum
90650000 Diensten voor het verwijderen van asbest
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKF EAST MIDLANDS (ENGLAND)
NUTS-code: UKG WEST MIDLANDS (ENGLAND)
NUTS-code: UKH EAST OF ENGLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Longhurst Group (the Group) is developing a tender for the provision of repairs and maintenance services to our general needs, leasehold, care and support and office stock. This offers the opportunity to review and re-design services with the aim of placing the Group in a position whereby they may offer the provision of repairs and maintenance services as an opportunity to the supply market with a contract commencing in early 2022. The estimated total value in this notice is based on an estimated 10-year period.

To assist this work, we would like to engage with representatives from interested organisations to seek and gather views regarding the specification and procurement approach.

This will take place through interested organisations completing a soft market testing questionnaire and then a supplier day to be held. Information gathered from this early engagement will inform the procurement approach and service specification. The soft market testing questionnaire can be accessed by this link https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=60cd8c32-642e-eb11-8105-005056b64545 Responses to the soft market testing questionnaire are due by 11 January 2021 at 12.00.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/05/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020