Diensten - 579007-2020

01/12/2020    S234

Verenigd Koninkrijk-Birmingham: Wassen van ramen

2020/S 234-579007

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Birmingham Community Healthcare NHS Foundation Trust
Postadres: 1st Floor, Trust Headquarters, 3 Priestley Wharf, Holt Street
Plaats: Birmingham
NUTS-code: UKG31 Birmingham
Postcode: B7 4BN
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Emma Leach
E-mail: emma.leach@bhamcommunity.nhs.uk
Telefoon: +44 1214667029
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bhamcommunity.nhs.uk
Adres van het kopersprofiel: http://www.bhamcommunity.nhs.uk
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.procontract.due-north.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.procontract.due-north.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

BCHC-20-0015 Trust Wide Window Cleaning

Referentienummer: DN491140
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911300 Wassen van ramen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Birmingham Community Healthcare NHS Foundation Trust require a competent provider for the provision of a window cleaning service at various sites located within the boundaries of Birmingham. The number of establishments covered and frequency of visits under the contract may vary throughout the contract period. The contract will be for an initial five (5)-year period, with the option to extend for (2) two periods of up to 12 months for each period (subject to satisfactory performance). The contract is expected to commence in June 2021.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKG31 Birmingham
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

• cost efficient, quality driven window cleaning services to various Trust premises, which achieves an optimum standard of cleaning;

• provide the window cleaning services in accordance with the agreed frequency;

• work with the Trust to plan their work carefully around staff and patients;

• do not conflict with the Trust’s provision of patient care and avoid disturbing critically ill patients;

• respect patient confidentiality privacy;

• maintain a safe environment and safe working practices including the use of a recognised risk assessment and management system.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Two twelve (12)-month extensions. 24 months maximum.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Birmingham Community Healthcare NHS Foundation Trust
Plaats: Birmingham
Postcode: B7 4AA
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020