Diensten - 579020-2020

01/12/2020    S234

Verenigd Koninkrijk-Moor Row: Financiële en verzekeringsdiensten

2020/S 234-579020

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Combined Nuclear Pension Plan Trustees Ltd
Postadres: Herdus House, Westlakes Science and Technology Park
Plaats: Moor Row
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: CA24 3HU
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Martin McGuire
E-mail: martin.mcguire@nda.gov.uk
Telefoon: +44 1925803042
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gov.uk/government/case-studies/shared-services-alliance-ssa-for-nuclear-decommissioning-estate
Adres van het kopersprofiel: https://sharedsystems.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/3510
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Pensions

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Insurer of Death in Service Benefits Invitation to Tender

Referentienummer: MM000301
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66000000 Financiële en verzekeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 500 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66500000 Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 500 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

When 24-month contract expires.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020