Diensten - 579033-2020

01/12/2020    S234

Verenigd Koninkrijk-Glenrothes: Investment banking en aanverwante diensten

2020/S 234-579033

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fife Council
Postadres: Fife House, North Street
Plaats: Glenrothes
NUTS-code: UKM72 Clackmannanshire and Fife
Postcode: KY7 5LT
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Wendy Wylie
E-mail: wendy.wylie@fife.gov.uk
Telefoon: +44 3451550000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.fife.gov.uk
Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00187
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Payment Services — Prepaid Cards

Referentienummer: 11506
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66120000 Investment banking en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Appointment of contractor(s) capable of meeting the needs of the Council in relation to pre-paid cards. Award of second lot.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 32 640 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

11506 — Payment Services — Pre-paid cards — Lot 1: Welfare Fund

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66120000 Investment banking en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM72 Clackmannanshire and Fife
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fife.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Appointment of a contractor capable of meeting the needs of the Council in relation to provision of pre-paid cards for Welfare Fund.

Award carried out in line with the terms and conditions of the Crown Commercial Services Framework RM3828 Payment services lot 2.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

11506 — Payment Services — Pre-paid cards — Lot 2 — Health and Social Care

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66120000 Investment banking en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM72 Clackmannanshire and Fife
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fife.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Award of Lot 2 — Pre-paid cards for health and social care.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Award carried out in line with the terms and conditions of the Crown Commercial Services Framework RM3828 Payment services lot 2.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 107-260725
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

11506 — Payment Services — Pre-paid Cards — Lot 1: Welfare Fund

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: allpay Ltd
Postadres: Whitestone Business Park Whitestone
Plaats: Hereford
NUTS-code: UKG11 Herefordshire, County of
Postcode: HR1 3SE
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1432852404
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 180 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 180 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

11506 — Payment Services — Pre-paid Cards — Lot 2 -Health and Social Care

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: allpay Ltd
Postadres: Whitestone Business Park Whitestone
Plaats: Hereford
NUTS-code: UKG11 Herefordshire, County of
Postcode: HR1 3SE
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Mini competition conducted in line with terms and conditions of Crown commercial Services Framework RM3828 — Payment solutions Lot 2 Provision and maintenance of pre-paid cards.

Lot 2 has now been awarded.

(SC Ref:636571)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kirkcaldy Sheriff Court
Postadres: Sherriff Court House, Whytescauseway
Plaats: Kirkcaldy
Postcode: KY7 5LT
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: kirkcaldy@scotcourts.gov.uk
Telefoon: +44 1592260171
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020