Leveringen - 579081-2020

01/12/2020    S234

Verenigd Koninkrijk-Bristol: Motoren en motoronderdelen voor militaire voertuigen

2020/S 234-579081

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministry of Defence, Land Equipment, Vehicle Support Team
Postadres: Defence Equipment and Support, Cedar 1a, #3157, MOD Abbey Wood
Plaats: Bristol
NUTS-code: UKK1 Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mrs Amy Parker
E-mail: DESLEVS-PMVP-ComrclTeam@mod.gov.uk
Telefoon: +44 3067986818
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://des.mod.uk/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Manufacture and Supply of Capital Spares for the Foxhound Vehicle

Referentienummer: 700004659
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35421100 Motoren en motoronderdelen voor militaire voertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Manufacture and supply of capital spares for the Foxhound vehicle.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 452 140.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL WALES
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wales.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Manufacture and supply of capital spares for the Foxhound vehicle.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van een aankondiging van een opdracht
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een niet-openbare procedure
  • Alle inschrijvingen in het kader van een niet-openbare procedure, een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht of een concurrentiegerichte dialoog waren onregelmatig of onaanvaardbaar. Alleen de inschrijvers die aan de kwalitatieve selectiecriteria beantwoordden, zijn tot de onderhandelingen toegelaten
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

The vehicle support team- operations, part of the United Kingdom Ministry of Defence (the ‘Authority’), intends to extend the scope of an existing supply contract (advertised in OJEU on 12 April 2019 reference 700004659) with General Dynamics Land Systems – United Kingdom (the ‘Contractor’) for the manufacture and supply of the following ‘Foxhound’ items, such extension having an estimated total value not exceeding GBP 452 140.00 (ex-vat):

• rear steer ram – 3040-99-915-8653,

• turbo charger – 2950-41-002-0874,

• pod jack – 5120-99-177-3642,

• idler pivot Assy Front – 2590-99-489-0139,

• idler pivot Assy Rear LH – 2530-99-921-0168,

• idler pivot Assy Rear RH – 2530-99-226-3308,

• air conditioning unit front – 4120-99-730-9814,

• water heater – 2540-99-667-9540,

• wheel tyre assembly – 2530-99-152-1816.

It is considered that this contract amendment may be placed using the negotiated procedure without prior publication of a contract notice pursuant to Article 28(1)(e) of Directive 2009/81/EC and Regulation 16(1)(a)(ii) of the Defence and Security Public Contracts Regulations 2011 (SI 1848) on the basis that for technical reasons the requirements may be met only by the Contractor. The Authority conducted a competition (advertised through the issue of a contract notice published in OJEU on (10 July 2020 reference 7000712372) for all these safety critical items, under a new contract procurement and the Contractor returned the only compliant, priced bid at tender stage in relation to that competition.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 700004659
Benaming:

Manufacture and Supply of Capital Spares for the Foxhound Vehicle

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
24/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: General Dynamics Land-Systems-United Kingdom
Postadres: Unit 1 and 3, Oakdale Business Park
Plaats: Blackwood
NUTS-code: UKL WALES
Postcode: NP12 4AD
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: Thomas.Darch@gdlsuk.com
Telefoon: +44 1495787268
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 452 140.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 452 140.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The Authority reserves the right to amend any condition related to security of information to reflect any changes in national law or government policy. If any contract documents are accompanied by instructions on safeguarding classified information (e.g. a Security Aspects Letter), the Authority reserves the right to amend the terms of these instructions to reflect any changes in national law or government policy, whether in respect of the applicable protective marking scheme, specific protective markings given, the aspects to which any protective marking applies, or otherwise. The link below to the Gov.uk website provides information on the Government Security Classification.

https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications

Advertising Regime OJEU: this contract opportunity is published in the Official Journal of the European Union (OJEU), the MoD Defence Contracts Bulletin and www.contracts.mod.uk Go reference: GO-20201126-DCB-17423493

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ministry of Defence, Land Equipment, Vehicle Support Team (VST)
Postadres: Ministry of Defence, Land Equipment, Vehicle Support Team
Plaats: Bristol
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: DESLEVS-PMVP-ComrclTeam@mod.gov.uk
Telefoon: +44 3067986818
Internetadres: https://des.mod.uk/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020