Leveringen - 581003-2019

Submission deadline has been amended by:  145595-2020
09/12/2019    S237    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Rotterdam: Containers voor afvalmateriaal

2019/S 237-581003

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 24483298 0003
Postadres: Wilhelminakade 179
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3002 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: Richard Brabers
E-mail: rcj.brabers@rotterdam.nl
Telefoon: +31 618293590

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=127439

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=127439
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

9-L-10137-19: het leveren van ondergrondse en onderlossende perscontainers

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44613800 Containers voor afvalmateriaal
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De onderhavige opdracht heeft samengevat betrekking op het vinden van de beste leverancier voor de levering en eventuele reparatie en onderhoud aan ondergrondse en onderlossende perscontainers voor de gemeente Rotterdam.

Aard van de opdracht: onderlossende containersystemen (OLC's) worden door de gemeente Rotterdam gebruikt als middel om afval in te zamelen, voornamelijk in (groot)stedelijk gebied met veel hoogbouw. Voor een efficiënte afvalinzameling zijn ondergrondse en onderlossende perscontainers noodzakelijk.

Duur van de raamovereenkomst: de raamovereenkomst duurt twee (2) jaar. De begindatum van de raamovereenkomst ligt naar verwachting op 1.4.2020 en de raamovereenkomst eindigt van rechtswege op 31.3.2022 zonder dat opzegging nodig is. De gemeente kan de raamovereenkomst vier (4) keer verlengen voor de duur van twee (2) jaar.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderlossende containersystemen (OLC's) worden door de gemeente Rotterdam gebruikt als middel om afval in te zamelen, voornamelijk in (groot)stedelijk gebied met veel hoogbouw. De komende jaren zal de gemeente Rotterdam behoefte hebben aan ondergrondse perscontainers omdat op nieuwe locaties OLC's geplaatst moeten worden. Dit komt voor in het geval van nieuwbouw en daar waar ervoor wordt gekozen om inpandige rolcontainers te vervangen voor OLC's maar ook door veranderende eisen en wensen (aan inzameling en afvalscheiding).

Er komt meer hoogbouw in Rotterdam. In de recent gepubliceerde Hoogbouwvisie Rotterdam is de maximale hoogte van gebouwen in de binnenstad van Rotterdam verhoogd naar 250 meter. Voor een efficiënte afvalinzameling zijn ondergrondse en onderlossende perscontainers noodzakelijk.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst duurt twee (2) jaar. De begindatum van de raamovereenkomst ligt naar verwachting op 1.4.2020 en de raamovereenkomst eindigt van rechtswege op 31.3.2022 zonder dat opzegging nodig is. De gemeente kan de raamovereenkomst vier (4) keer verlengen voor de duur van twee (2) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver dan wel de combinatie dient uiterlijk op het moment van gunning van de overeenkomst adequaat verzekerd te zijn voor de met de uitvoering van de raamovereenkomst verband houdende beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsrisico’s. De verzekering dient dekking te bieden van minimaal 1 000 000 EUR per aanspraak tot ten minste 2 500 000 EUR per verzekeringsjaar. Indien derden worden ingezet bij de uitvoering van de raamovereenkomst dient de verzekering ook schade als gevolg van handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden te dekken.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ervaring. Een inschrijver moet beschikken over de volgende kerncompetenties:

1) de inschrijver dient ervaring te hebben met het produceren, leveren en onderhouden van ondergrondse en onderlossende perscontainers.

Kwaliteitssysteem: de inschrijver moet voor de productie van ondergrondse en onderlossende perscontainers beschikken over een kwaliteitsborgingssysteem.

Milieumanagementsysteem: de inschrijver moet voor de productie van ondergrondse en onderlossende perscontainers beschikken over een milieumanagementsysteem.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Het is de intentie om een contractduur overeen te komen die recht doet aan de samenhangende investeringen (uitwerken en in productie nemen van een innovatie ondergrondse en onderlossende container, het inrichten van het productieproces).

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/01/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/01/2020
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/12/2019