Diensten - 586867-2019

11/12/2019    S239

Spanje-Barakaldo: Postdiensten

2019/S 239-586867

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: BEC — Bilbao Exhibition Centre, S. A.
Nationaal identificatienummer: A95135984
Postadres: C/ Ronda Azkue, 1
Plaats: Barakaldo (Bizkaia)
NUTS-code: ES21 País Vasco
Postcode: 48902
Land: Spanje
E-mail: compras@bec.eu
Telefoon: +34 944040000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bilbaoexhibitioncentre.com/

Adres van het kopersprofiel: https://www.contratacion.euskadi.eus/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso26064/es_doc/es_arch_expjaso26064.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Poder adjudicador
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Exposiciones

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Manipulación de correo ordinario

Referentienummer: DOUE-2019-070
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64110000 Postdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Reúne varios servicios, todos ellos relacionados con la manipulación del correo ordinario y el almacenaje de elementos destinados a tales fines.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 93 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES21 País Vasco
Voornaamste plaats van uitvoering:

ES21-País Vasco.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reúne varios servicios, todos ellos relacionados con la manipulación del correo ordinario y el almacenaje de elementos destinados a tales fines.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Planificación o desarrollo del trabajo / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 93 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/01/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans, Baskisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/01/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

BEC.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Pública.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
Postadres: C/ Donostia-San Sebastián, 1
Plaats: Vitoria-Gasteiz
Postcode: 01010
Land: Spanje
E-mail: oarc@euskadi.eus
Telefoon: +34 945019595
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
Postadres: C/ Donostia-San Sebastián, 1
Plaats: Vitoria-Gasteiz
Postcode: 01010
Land: Spanje
E-mail: oarc@euskadi.eus
Telefoon: +34 945019595
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Contacto técnico
Postadres: C/ Ronda Azkue, 1
Plaats: Barakaldo (Bizkaia)
Postcode: 48902
Land: Spanje
E-mail: compras@bec.eu
Telefoon: +34 944040000

Internetadres: http://bilbaoexhibitioncentre.com/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/12/2019