Diensten - 587804-2019

11/12/2019    S239

Roemenië-Bacău: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 239-587804

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 244-559775)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău
Nationaal identificatienummer: 26601020
Postadres: Str. Mărăşeşti nr. 2
Plaats: Bacău
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 600017
Land: Roemenië
Contactpersoon: Constantin-Bogdan Seto
E-mail: office@adisbacau.ro
Telefoon: +40 234537200
Fax: +40 234535012

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://adisbacau.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe

Referentienummer: PAAP1008265
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1) Colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;

2) Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora.

Zona deservita este formata din Municipiul Bacău si 22 comune limitrofe: Berești Bistrița, Buhoci, Cleja, Faraoani, Filipești, Gârleni, Gioseni, Hemeiuș, Horgești, Itești, Letea Veche, Luizi Călugăra, Măgura, Mărgineni, Nicolae Bălcescu, Prăjești, Răcăciuni, Racova, Sărata, Săucești, Tamași și Traian.

Nota: numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18.

Termen limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/12/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 244-559775

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Pentru informații suplimentare, consultați documentele de licitație corespunzătoare.