Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 588501-2021

19/11/2021    S225

Belgicko-Brusel: Zrýchlené ukončenie otvorených prípadov z programov EFRR v Nemecku na programové obdobie rokov 2000 – 2006 (2021CE160AT073)

2021/S 225-588501

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 199-517894)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku (REGIO), REGIO.F.2 – Austria, Germany and the Netherlands
Poštová adresa: Avenue de Beaulieu 1
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1160
Štát: Belgicko
E-mail: regio-contracts@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zrýchlené ukončenie otvorených prípadov z programov EFRR v Nemecku na programové obdobie rokov 2000 – 2006 (2021CE160AT073)

Referenčné číslo: REGIO/2021/OP/0015
II.1.2)Hlavný kód CPV
79000000 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto obstarávania je podporiť Generálne riaditeľstvo REGIO pri príprave listov o ukončení pre 11 programov v Nemecku na obdobie rokov 2000 – 2006. Tieto listy budú zahŕňať finančné dôsledky vyriešených neuzavretých prípadov a nových prípadov po predchádzajúcich listoch o čiastočnom ukončení programov EFRR na roky 2000 – 2006 v Nemecku.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/11/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 199-517894

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 22/11/2021
Miestny čas: 16:00
má byť:
Dátum: 30/11/2021
Miestny čas: 16:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 23/11/2021
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 01/12/2021
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: