Diensten - 589644-2020

08/12/2020    S239

België-Brussel: Onderzoek naar de verlening van steun voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen via aanbestedingsprocedures in de Unie

2020/S 239-589644

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, ENER — Energy, ENER.C.1 — Renewables and CCS policy
Postadres: Rue Jean-André de Mot, Jean-André de Motstraat 24-26
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: ENER-Tender-2020-441@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/energy/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7405
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7405
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Energie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderzoek naar de verlening van steun voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen via aanbestedingsprocedures in de Unie

Referentienummer: ENER/2020/OP/0026
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73210000 Advies inzake onderzoek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht beoogt de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij de voorbereiding en opstelling van het verslag over de verlening van steun voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen via aanbestedingsprocedures in de Unie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73210000 Advies inzake onderzoek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

De taken moeten worden uitgevoerd in de kantoren van de contractant. Vergaderingen met de contractant en de Commissie zullen plaatsvinden in de kantoren van de Commissie in Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderzoek naar de verlening van steun voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen via aanbestedingsprocedures in de Unie.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

H2020-werkprogramma 2018-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/02/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/02/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Rue Jean-André de Mot, Jean-André de Motstraat 24-26, 1049 Brussels, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Inschrijvers mogen de vergadering bijwonen, maar mogen slechts door maximaal 2 vertegenwoordigers per inschrijving worden vertegenwoordigd. Tijdens de openingssessie zal de voorzitter van het openingscomité de namen meedelen van de inschrijvers en de beslissing betreffende de ontvankelijkheid van elk ontvangen aanbod. De in de biedingen vermelde prijzen worden niet bekendgemaakt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: De Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefoon: +33 3881-72313
Fax: +33 3881-79062
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen twee maanden na ontvangst van de brief waarin het resultaat van de aanbesteding wordt meegedeeld of, bij ontstentenis daarvan, vanaf de datum waarop de eiser op de hoogte werd gebracht. De indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die termijn, noch tot de opening van een nieuwe termijn.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/12/2020