Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 590307-2019

13/12/2019    S241    Agentschappen - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Italië-Parma: Bijstand aan de eenheid Beoordeling en Methodologische Ondersteuning bij de verlening van diensten aan de EFSA inzake R-codering, programmering, ad-hocadvies inzake R (bugs oplossen, convergentieproblemen aanpakken, code optimaliseren).

2019/S 241-590307

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 220-538665)

Rechtsgrond:

Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Postadres: Via Carlo Magno 1A
Plaats: Parma
NUTS-code: ITH52
Postcode: 43126
Land: Italië
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Adres van het kopersprofiel: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bijstand aan de eenheid Beoordeling en Methodologische Ondersteuning bij de verlening van diensten aan de EFSA inzake R-codering, programmering, ad-hocadvies inzake R (bugs oplossen, convergentieproblemen aanpakken, code optimaliseren).

Referentienummer: OC/EFSA/AMU/2019/02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbestedingsprocedure is het sluiten van een raamovereenkomst voor 4 jaar met 1 contractant met het oog op de voortzetting van de „R-diensten voor EU-projecten” (R4EU).

De specifieke doelstellingen van de opdracht die voortvloeit uit de huidige aanbestedingsprocedure zijn de volgende:

— ontwikkeling van webinterfaces in R die op een ShinyProxy-platform voor het hosten van webapplicaties worden geplaatst,

— ondersteuning bij het beheer en het onderhoud van de ShinyProxy-server in de cloudinfrastructuur van de EFSA,

— kennisupdates inzake R,

— ad-hocadvies.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/12/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 220-538665

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen:
In plaats van:

De aanbestedingsstukken, sectie 2.6 „Gunningscriteria”, casestudy 2.

Te lezen:

Aanvullende informatie in de aanbestedingsstukken, sectie 2.6 „Gunningscriteria”, casestudy 2:

„Systeemvereisten voor het indienen van het voorstel op het platform voor elektronische indiening” plus een tabel met systeemvereisten.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: