Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 591224-2020

08/12/2020    S239

België-Gent: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 239-591224

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17002
Postadres: VAC Virginie Lovelinggebouw Gent, Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 82
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
E-mail: patricia.verslycken@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 92762839
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://wegenenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=395035
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=395035
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=EMG-VC%2F20097-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwikkeling en onderhoud van het ‘Elsa’-platform dat op basis van AI ondersteuning biedt bij strooibeslissingen

Referentienummer: EMG-VC/20097-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

AWV wenst een automatisch platform te ontwikkelen dat de verantwoordelijke per wegendistrict die strooibeslissingen nemen (hierna: ‘de beslisser’) ondersteunt bij strooibeslissingen. Dit platform dient aan te geven of een strooiactie moet worden uitgevoerd, welk type smeltmiddel aangewezen is, de hoeveelheid smeltmiddel, het strooi-uur en welk deel van de weg dient gestrooid te worden. Met dit nieuw platform hoopt AWV een drieledige impact te hebben:

1. meer uniforme strooibeslissingen over de verschillende districten onder gelijkaardige omstandigheden, zodat de wegen veilig en berijdbaar zijn tijdens de winterperiode;

2. minimaliseren van de impact op het milieu door enkel te strooien wanneer het nodig is. Het gebruikte smeltmiddel komt na een strooiactie immers in de bermen terecht;

3. het optimaliseren van kennisoverdracht zodat expertise niet verloren gaat en eenvoudig doorgegeven kan worden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72268000 Leveren van software
72267100 Onderhoud van software voor informatietechnologie
72212460 Diensten voor ontwikkeling van analytische, wetenschappelijke, mathematische of prognosesoftware
72310000 Gegevensverwerkingsdiensten
72311100 Gegevensconversie
72311200 Batch-verwerkingsdiensten
72316000 Analyseren van gegevens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AWV wenst een automatisch platform te ontwikkelen dat de verantwoordelijke per wegendistrict die strooibeslissingen nemen (hierna: "de beslisser") ondersteunt bij strooibeslissingen. Dit platform dient aan te geven of een strooiactie moet worden uitgevoerd, welk type smeltmiddel aangewezen is, de hoeveelheid smeltmiddel, het strooi-uur en welk deel van de weg dient gestrooid te worden. Met dit nieuw platform hoopt AWV een drieledige impact te hebben:

1. meer uniforme strooibeslissingen over de verschillende districten onder gelijkaardige omstandigheden, zodat de wegen veilig en berijdbaar zijn tijdens de winterperiode;

2. minimaliseren van de impact op het milieu door enkel te strooien wanneer het nodig is. Het gebruikte smeltmiddel komt na een strooiactie immers in de bermen terecht;

3. het optimaliseren van kennisoverdracht zodat expertise niet verloren gaat en eenvoudig doorgegeven kan worden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Één x twaalf maanden.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 2
Maximumaantal: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

— Relevantie van de referenties en ervaring met soortgelijke projecten,

— Online pitchmoment ter voorstelling van de referentieprojecten en inschrijver in een verkennend gesprek.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: n.v.t., categorie: n.v.t.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/01/2021
Plaatselijke tijd: 09:45
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/12/2020