Diensten - 592545-2021

19/11/2021    S225

Nederland-Oirschot: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2021/S 225-592545

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Valkenswaard
Nationaal identificatienummer: 351634883
Postadres: Deken Frankenstraat 3
Plaats: Oirschot
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5688 AK
Land: Nederland
Contactpersoon: Thea Eikelhof
E-mail: t.eikelhof@bizob.nl
Telefoon: +31 622392027
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bizob.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=183183
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schoonmaak gemeentelijke locaties Valkenswaard

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De overeenkomst bestaat uit de schoonmaak van:

- Sportcomplex de Wedert (inclusief zwembaden);

- Zes (6) sport- en gymzalen in de gemeente Valkenswaard;

De schoonmaak omvat bij benadering 7.158 m2 en glasbewassing 5.420m2. 

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar en negen maanden. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2022.

 

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 465 384.56 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

gemeente Valkenswaard

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De overeenkomst bestaat uit de schoonmaak van:

- Sportcomplex de Wedert (inclusief zwembaden);

- Zes (6) sport- en gymzalen in de gemeente Valkenswaard.

De schoonmaak omvat bij benadering 7.158 m2 en glasbewassing 5.420m2.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar en negen maanden. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2022.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: plan van aanpak / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: casus / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: toezicht / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 151-401578
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/11/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zuid Facilitair BV
Plaats: Valkenswaard
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 351 105.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 465 384.56 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: rechtbank Oost Brabant
Postadres: Postbus 70584, 5201 CZ, ’s-Hertogenbosch (NL)
Plaats: 's Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund.

Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste

beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/11/2021