Werken - 594157-2021

22/11/2021    S226

België-Gent: Aanleggen van fietspad

2021/S 226-594157

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 206-534978)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17466
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
E-mail: greet.dekeukelaere@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 92762614
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://wegenenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426352

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Heraanleg fietspaden langs de N446 Waasmunster - Hamme - Dendermonde.

Referentienummer: AWV O-Vl-WOV/INV/N446/1/U1-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233162 Aanleggen van fietspad
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Heraanleg fietspaden: Plaats : Gemeentes Waasmunster, Hamme en de stad Dendermonde meer bepaald de gewestweg N446 en de lokale wegen :

• Waasmunster : Hoogstraat, Wareslagdreef en Pontravelaan

• Hamme : Sint-Anna, Ardoystraat, Hooigat, Vossestraat, Ekelbeke, Moernenstraat, Mispelaarstraat,

Zogge, Bookmolenstraat en Overloopakker

• Dendermonde : Zogsebaan

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/11/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 206-534978

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 22/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 29/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 22/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 29/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Deze opening wordt verdaagd naar maandag 29 november 2021 om 10u30. Tevens werd een nieuwe samenvattende meetstaat, een pdf met aanvulling op het bestek en een pdf revisie1 meegepubliceerd.