Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 594157-2021

22/11/2021    S226

België-Gent: Aanleggen van fietspad

2021/S 226-594157

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 206-534978)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17466
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
E-mail: greet.dekeukelaere@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 92762614
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://wegenenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426352

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Heraanleg fietspaden langs de N446 Waasmunster - Hamme - Dendermonde.

Referentienummer: AWV O-Vl-WOV/INV/N446/1/U1-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233162 Aanleggen van fietspad
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Heraanleg fietspaden: Plaats : Gemeentes Waasmunster, Hamme en de stad Dendermonde meer bepaald de gewestweg N446 en de lokale wegen :

• Waasmunster : Hoogstraat, Wareslagdreef en Pontravelaan

• Hamme : Sint-Anna, Ardoystraat, Hooigat, Vossestraat, Ekelbeke, Moernenstraat, Mispelaarstraat,

Zogge, Bookmolenstraat en Overloopakker

• Dendermonde : Zogsebaan

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/11/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 206-534978

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 22/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 29/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 22/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 29/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Deze opening wordt verdaagd naar maandag 29 november 2021 om 10u30. Tevens werd een nieuwe samenvattende meetstaat, een pdf met aanvulling op het bestek en een pdf revisie1 meegepubliceerd.