Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 594743-2020

09/12/2020    S240

Slovensko-Bratislava: Likvidácia a spracovanie odpadu

2020/S 240-594743

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 225-554726)

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00681300
Poštová adresa: Ivanská cesta
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 821 04
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. MIlan Hamala
E-mail: hamala@olo.sk
Telefón: +421 250110584
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.olo.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečenie odberu, prepravy a likvidácie ostatného odpadu z kotlov a nebezpečného odpadu z čistenia spalín

Referenčné číslo: HaMi 31/2020
II.1.2)Hlavný kód CPV
90510000 Likvidácia a spracovanie odpadu
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovania nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček) a ostatného odpadu kat. číslo 19 01 12 (škvara).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
04/12/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 225-554726

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.1.4)
Namiesto:

Zabezpečenie odberu, prepravy a likvidácie nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček) a ostatného odpadu kat. číslo a 19 01 12 (škvara).

má byť:

Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovania nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček) a ostatného odpadu kat. číslo 19 01 12 (škvara).

Číslo oddielu: III.2.2)
Namiesto:

a)preukázanie a predloženie všetkých potrebných podkladov, povolení a rozhodnutí orgánov štátnej správy (MŽP SR, SIŽP, OÚŽP, atď.) ktoré oprávňujú uchádzača na výkon činností prepravy, a zneškodňovania predmetného druhu odpadu

b)preukázanie dohodnutej dopravy nebezpečného odpadu (v prípade vlastnej dopravy predložiť povolenie na prepravu nebezpečného odpadu),

c)preukázanie úpravy odpadu pred skládkovaním podľa § 25 ods. 7 Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 382/2018 Z .z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti,

d)zmluva so skládkou odpadu, na ktorú bude odpad ukladaný a povolenie na prevádzkovanie príslušnej skládky (trieda skládky je závislá od výstupného odpadu zo zariadenia na úpravu odpadu) podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov,

e)preukázať analýzu stabilizovaného odpadu na požiadanie.

má byť:

a)preukázanie a predloženie všetkých potrebných podkladov, povolení a rozhodnutí orgánov štátnej správy (MŽP SR, SIŽP, OÚŽP, atď.) ktoré oprávňujú uchádzača na výkon činností prepravy, a zneškodňovania/alebo zhodnocovania predmetného druhu odpadu

b)preukázanie dohodnutej dopravy nebezpečného odpadu (v prípade vlastnej dopravy predložiť povolenie na prepravu nebezpečného odpadu (týka sa odpadu kat. číslo 19 01 07 /popolček/)

c)preukázanie úpravy odpadu pred skládkovaním podľa § 25 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o odpadoch) a vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z .z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (týka sa odpadu kat. číslo 19 01 07 /popolček/)

d)zmluva so skládkou odpadu, na ktorú bude odpad ukladaný a povolenie na prevádzkovanie príslušnej skládky (trieda skládky je závislá od výstupného odpadu zo zariadenia na úpravu odpadu) podľa Zákona o odpadoch (týka sa odpadu kat. číslo 19 01 07 /popolček/),

e)preukázať analýzu stabilizovaného odpadu na požiadanie (týka sa odpadu kat. číslo 19 01 07 /popolček/).

f) ak úspešný uchádzač zabezpečuje plnenie predmetu Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa alebo subdodávateľov, je povinný zabezpečiť, aby ich vykonávali len také subjekty, ktoré majú právoplatné všetky povolenia a oprávnenia na vykonávanie danej činnosti, pričom zodpovednosť za všetky činnosti subdodávateľa nesie úspešný uchádzač tak, ako by činnosť vykonával on sám.

Číslo oddielu: IV.2.2)
Namiesto:
Dátum: 18/12/2020
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 04/01/2021
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: